ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه

غزل
ـــــــــ

نه به مــــوړشمــــــه په مينــــه
نه دې يارپه خــولګـۍ سپينــــه

ورځ په ورځ راته ګــرانيــږي
داتور ستـــــرګې ګلــــورينـــه

لکــــه شات داســــې لګيـــږې
ستـــا خــــبره ده شيــــرينــــه

حســــــن داره حــــــسن داره
ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه

چې راګــورې پلــــولانـــــدې
زړه سينـــــه کـــې تخنوينــــه

څـو ځاځی چې ژونـدۍ وينـه
ستـــــانامـــــــه به ياده وينــــه
ــــــــــــــــــ
اکبر ځاځی

اکبر ځاځی
١٧ / ٢ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٠٥٦
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :