شــــرنـــګ دتوري نـــســـته

مـــلالــي وويل نه اورم شــــرنـــګ ،دتوري نـــســـته
چـــا ویل چی زموږ په وینه کی رنګ ،د ویني نـــسته

مــــینه کـوو خــو د مــیــني دا‍‍ٍظــهار ټــکی مـو نـسته
خــپل وي که پردي زموږ په مینه کي یي آضـرار نسته

څــنګه يي کــړي خـبري ،دمیــږی خــو لیـسان نــسـته
یـــارانو هـــغه پـــخوانــئ، شــاهي سلیمان ووس نـسته

ژاړي دئ تــر نــنـه، چــي شـاه محمود ځني جودا سونه
بـــس کـــه کــنــدهــاره ، احــــمــدشــــاه دورانـئ نــسـته


کــوټــه کـــولــپــي کــي يــي بــنــدي کــړي شــیریـنوده
نـــاري وهــي دا وايــي چـی څه سو،یــوسف خـان نســته

ورکـــه ســـوی ځـــنـي لاروه،چــی راغلي پــردی لار وه
راتــه وویـل سپــین ږري کــاروان يـي پــاته ،مـغول نســته

هـــر څـــو چــی پــښی څــټکی کــړي ، تــشــتي لــه وطنه
وابه یي ورئ چی خـلګو پوداکړی دی دوسـتم ،سـر یی نسته

هـــســی مـــالــومیــږی غــټــــه تـــــوره لــــویـــــه بـــلاء
ځــوانــانو ور ودانــګی ، پــه خــولـه کــی يــي داړی نـسته

دا ورځ ده څـــه ،اوریـــدلی مــو وه، لــیدلــی مــوهم نه ده
خـــداي پـــيداکــړي یــو خــدمت ته د مــور،ورځ ورځ نسته


مــــاچــــی کـــلیـــمه د شـــهـــادت ورتــــه بــیــان کــړله
پــــور تــــه یـــی کــــړم دار ته، ویــل تــاکی ایــمان نســته

مـــلګـــرو دا د ذوالـــجــلال وو بــــــــــــــــــــــــرقــــــــت
کـــنــی د نـــظــر پـــه قــــلــم کــی دومــره طـــاقــت نــسته
وســــــــــــــــــــــــــــــلام
كويټ ۲۰۱۲/۰۷/۰۴م

نـــــــــظر حــقـــيــار نــــــورزئ
٢٢ / ٤ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٣٨
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :