خيال

ستاپه اوازدخوب وچت شوم
سترگی می پورته کا تیاره وه دشپی
زره می په ژرااوفیغان شوه
چی ته نوی په پالنگ کی زه تنهاه وم


چې ژوندون وي جانان به راشي چې ژوندون نه وي بيابه نه وي ديدنونه
چې سا مې اوځي رانږدې شه په دواړو سترګو راته کيده سره لاسونه
چې سترگې تورې کړم شرميږم چې شونډي سرې کړم غمازان مې نه پرېږدينه
چې سر زما وي څنګل ستا وي د هغه وخت په انتظار يم رابه شينه
چې سر زما وي څنګل ستا وي مزه به دا وي چې ويده د عمر شمه

Dr mushfiq othmanzai
٢٧ / ٩ / ١٣٩١
ټولې رايې : ٩٤٠
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :