لندے

خدای خو دې دا ځلې راجوړ کړه خلک به وايي چې سپېره دی يار يې مرينه
خدای دې په تنګه کوڅه راکړه چې د سينې روپۍ دې ګډې وډې کړمه
خدای دې په داسې ځای کې راکړه چې ته نارې کړې زه دې غېږ کې ټينګومه
خدای دې په سر منګی ټوټی کړه چې په اوږدو زلفو دې راشي سېلابونه
خدای دې په واورو کې ايسار کړه چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه
خدای دې د پوزې پېزوان مات کړه چې د زرګر په دوکان دواړه يو ځای شونه
خدای دې د خولې لاړې دارو کړه زه درتلی نشم بس دوعا درته کوومه
خدای دې زما کړه غونډې منډې په سر به پنډې چلوم تابه ساتمه
خط مې ليکو قلم مې مات شو د جانان نوم رانه نيمګړی پاتې شونه
خلک به وايي چې وړه ده وړې زما په زړه چړې منډلې دينه
خلک تپوس له د رنځور ځي زه چې رنځور شم د جانان تپوس وړمه
خلک چارګل خونړی بولي ما د نتکۍ په ډنډر ډېر وژلي دينه
خلک دې وايي تُهمتونه زه د ليلا په غېږ کې چا ليدلی يمه
خلک زيارت له پتاسې وړي زه د جانان لپاره غونډه روپۍ وړمه
خلک شراب وڅښي نشه شي ما د ليلا د لاس اوبه نشه کوينه
خلک قيامت ته خفه کيږي زه خوشالېږم چې جانان به ووينمه
خلک له غمه امان غواړي زه د جانان په غم کې ډوب خوشاله يمه
خلک مې ټول تپوس له راغله هغه رانغلو چې يې پروت له غمه يمه
خلکو زړې يارۍ تازه کړې زما په نوې يارۍ اور ولګېدنه
خلکه ګودرګوري ګډيږی زه بې ګودره ګډيدمه لا هو شومه
خمارو سترګو ته دې وايه چې مې ماشوم زړګی نور نه ازاروينه شي
خندا کوې ياري دې نشته تشه خندا د لباسې جنکو وينه
خود به يې زه د در ملنګ يم چې سپينه خوله راته خيرات کې راکوينه
خولګۍ دې خورم نه پرې مړېږم نامردې تا پکې ګني کرلي دينه
خولګۍ دې خورم نه پرې مړېږم نامرې ټوله راپشا شه چې دې وړمه
خولګۍ مې خوره څو يې خوړای شې شکره نه ده چې په تول به کمه شينه
خوله به په زوره درنه واخلم وړوکی نه يم چې ځاري درته کومه
خوله به تر شونډو لاندې درکړم په تورو غاښو مې لونګ کرلي دينه
خوله به د خدای په رضا درکړم منګۍ مې ولی ښوروی لنده دې کړمه
خوله د ډېوې رڼا کې راکړه په توره شپه کې دې زلفان خولي له راځينه
خوله د ملا د لور خوږه وي د شکرانې چرګان يې ټول خوړلي وينه
خوله دې د تريو انار دانه ده د رنځورانو قافلې درپسې ځينه
خوله دې د سپينو زرو جام دی زما پرې پام دی چې موزي پرې اوبه څښينه
خوله مې غوښته ژبه يې راکړه خدايه سخي نجلۍ ته ورکړې جنتونه
خولې ته مې سوړ اوسېلی راغی زړګيه بيا به دې جانان ياد شوی وينه

Dr mushfiq othmanzai
٢٧ / ٩ / ١٣٩١
ټولې رايې : ٩٨٦
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :