رباعی

پالنګ دیارسره ښه ښکاري نه مي خوښيږي دا بي یاره پالنګونه
پادچاهي تخت مي پکارندي مادیاره له څنګه مه جداکوینه
ماخام ښو راغي ته رانغلے خواردي داسی ماښام شي چي په کي نیوے دیدونه
ته زما غیږ کے ویده شه زه به تاته کاته شم
تابه ویلے چي زه ستایم دبل به نشم مابه ویلے ته زماصاح اودنیایے

Dr mushfiq othmanzai
١ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٠٤١
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :