خیالون زانګو

دخیالون په زانګوترسهارخوردیم
ناست په اسپیره ډاک وم بی غمه زنګے دم
ناپوهه په خپل ژوند وم بی نشی زنګی دم
وران می خیالون شوچی وچت دزنګیدو شوم
سرمی په ایرو وه خپل ځان ته زنګی دم
په سترګومی تیاره شوبی خبره وزنګی دم
په لاس کی می څه نه وه په زړره هرڅه وه
وقت رانه تیرشوه بی خبره زنګی دم

Dr mushfiq othmanzai
٢ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٠٠
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :