عاشقان

خدایه ډیر شو عاشقان د عشق
خدایه ډیر شو ملنګان د عشق
خدایه ټول شو ګرفتار په عشق
خدایه ټول شو بیماران دعشق
خدایه ته کړی هدایت جاهیلان د عشق
خدایه ته کړی حکایت ځوانان د عشق
عشق عشق وایی ملنګان د عشق
عشق عشق وایی لیونیان دعشق
مرض د عشق خور شوی په عشقان عشق
بیماری ډیر شوی په جهان د عشق
خدایه ټول شو نوکران دعشق
خدایه ټول شو خادمان دعشق
ټول بند شو او باند دی بندیان دعشق
ټول روان دی په زندان دعشق
ټول شو جیګرخون له عشق
ټول شو پښیمان له عشق
ټول شوی په ژړا او په فریاد دعشق
ټول شی په توبګار له عشق
خدا یه ټول شو بی روزګار په عشق '
خدا یه ټول شو بیزار له عشق
خدایه نور وساتی له بلا د عشق
چی نور کم شی دا سزا دعشق
ای ځوانانو مه ځی په دی لار د عشق
چی ځوک تلی ټول دی لیونیان دعشق
خدایه ډیر شو عاشقان د عشق
خدایه ډیر شو ملنګان د عشق

مرمری حبیبی
٩ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٠٣٤
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :