غمجن زړه فریاد

هرڅونه چے ژړا می کړه دنیا ته
چاووانه ورید زمادغمجن زړه فریادونه

سترګی مے ډک داوښکو په سهراوبیګاوے
ټولو به خندل چے دا هسے لیوانے دے

وران می ژوند شوه هغه ساعت چی ته جدا شوے
سوړ حوصیله مے ویست له زیګره چی تنهاشوم

امیدونه مے لاهو په سمندرشوه
چی زه پرېخودم ویران افغانستان کے

مرګ او ژوند له الله لورے دی مشفق
امید مه تړه دژوند په انسان ددنیا

زړه می ستا هجران سوزې لکه اور
لګه خو ته نظر کړه اے محبوبی ....ن .ص

Dr mushfiq othmanzai
٩ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٠٥٩
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :