نیمګړے وادے

ستا دا ټول خبرے درغ دے ای ....
ځکه زه پروت هیران په د وطن یم

هره واده د چے کړے وه هغه د مات کړه
ځکه زما سترګے ډک اوښکو د باران دے

زه هیڅ باور نلرم د زمانے په محبت
هسے لفظ دے چی بیان کړی په زبان

تابه ثابت کړی وه خپل مینه په نړے
مابه اور لګاولی وه په ښلکو د نړے

زه دے وې هیران او پریشان کړم
چی تا وویل دا مینه دروغجن دے

خوار اتمانزے ژاړے په نړے
ته یی دردمندی که پوهیږے........... ن

Dr mushfiq othmanzai
١٠ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ٩٥٨
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :