دردونه

درد ورکول خو اسان کار دے دانسانه
زه به ځارشم هغه کس چے وی درمانه

دردمند پوهیږے د دردمند زړه احواله
ځکه درد ورکول اسان دے له دردمانه

درد می ولیده ستا له هجرانه
په زړه سوری شلم نسکور په د جهانه

درد می سخت دے خدایا ته شه دردمانه
خداے قبول کړه زما عزونه هغه شانه


ته یی درمان شه که پوهیږے په درمانه
هسے مه ووایه چی درد نلرے درمانه

هغه درد چی مالیدلی درمان نشته
ځکه دزړه وینے خورم هیران يم ځانته

Dr mushfiq othmanzai
١٠ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ٩٧١
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :