حقیقت

ته څه طمه د دنیا او عقبا کړے
چا چی اخیستوے ازار د غریب زړه

هستے او نادارئ د خداے په لاس ده
هسے خلک غولیدلے په ظاهره او مکانه


ما رښتینی زړه وکړی وه تا ته
اے نادانے ته پوهه نشوے په قیمت یے

زما زړه زخمے شوے تر اعماقه
زوریدلے ژړیدلے بی اختیاره

تا مات کړی زما زړه هغه ساعت کی
چی د وویل نادانه زه مین نیمه

ته د مینې په قیمت څه پوهیږے
قیمت یی زه ورکوم چے ویران می شو جهانه

دا زړه به هیر نکړې ستا صورته
کا چیرے امبار شوی وی دټول نړے خاکستره

ستا صورت مے په ذهن دی هیر به نکړم
کا د ټول نړے هورے زما شی خدمتګاره

Dr mushfiq othmanzai
١٠ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٠٢٧
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :