غزل

ولیدے پریخودمه یاره
په څه د پریخودمه دلداره

زما د ژوند باغ ملیاره
په نیمه لاره را ته ووایه حالونه

بی وفایی دے وکړه لارے
څه بی ننګے وکړه لارے

دیره جلدے وکړه لارے
دژوند په نیمه لار تنها د پریخودمه

زه دیره ساده ووم په تا ګرانی
د ژوند نغمه ووم په تا ګرانے

بله دیوه ووم په تا ګرانے
د ژوند په نیمه لار تنها د پریخودمه

دیرے وادی وکړی لاریه
دیرے قیصه وکړی لاریه

بی اشنایی وکړه لار یه
د ژوند په نیمه لار تنها د پریخودمه

Dr mushfiq othmanzai
١٠ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ٩٩٣
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :