رختینوالے

ستادمینه یو څاڅکې خریدار یمه
زه به درنه وړانده کړم درقیبانو بدچشمان
یوځلے په مینه راته ووایه جانانه
زه دخپل مینه لپاره هرڅه درنه زارکړمه
تیرمے شو ژوند ستایولفظ په انتظاریمه
زه ستاخریداریمه دعمرتابعداریمه
زړه خو لکه ګل ځکه مینه کړے هغه چاسره
چی یوځلے لیدلی په ژوند کے په رښیاسره
زه لباسی نیمه ماپه رښتیا زړه بیلالے
تیر مالو سر یمه زه په تا ګرفتاریمه
ژوند مے ستاپه نامه دے حسینے دلربا
ستاپه لاس مے پریخے کااباد یاویران کړے ته

Dr mushfiq othmanzai
١٠ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٠٥٨
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :