ترخے خاطرے

زړه مے په څوځلے شو مات ستاله خوانه
درد دونه یی لا زیاد شو په تیریدول دزمان
ما به وویل نن صبا خوښے راشے زما ژوند کے
افسوس افسوس مے دا دی چے دیر شو بی اختیاره
زه به تل ژاړے ګمه ته خوشحال وسه
افسوس می دا چی پیدا به نشے زما په شانه
ما خود خپل ټول عمر محبت وکړو تا ته
زه خو پوه نشوم چی ته څونه بی ایمان یی
هغه ساعت به دی په یاد شی چی زه نه وسم ستا
پروت په بیبان شی چے نوے اثار دمحبت
دا دنیا فانے دی هیڅکله نوے خوشحالے
رښتینے خوشحالے په ژوند عقدو پیمان وے
دولت دنیا نه راولے خوشحالے د محبت
هغه به غریب وی چے فاقد د محبت شے
رښتینے خوشحالے خوشحالے دمحبت وے
په نصیب دی کموخلکو وی هلته به هیران شے
تیر به دا ژوندون شی نصیب به اخر مرګ وۍ
بی مهره او محبت ژوند نه لری معنادمحبت
تیر به کرم ژوندون په امید محبت ستا
پیدا به نشے رښتینی محبت زما په شان
اتمانزے به انتظار کړے ستادمینه تر قیامت
دا زما څوګند دے چی کومه په صداقت

Dr mushfiq othmanzai
١١ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ٩٩٧
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :