افغانستان

له تانه مسافر یم زما افغانستانه
عمر تیریګی په غربت کی بی له تانه
اخر به ځان درته رسومه په ما ګرانه
عمر تیریګی په غربت کی بی له تانه
قربان د ننګرهار شوم چی ډګ دی د بهارنه
ستا د ازادی دعا کوم په هر دم په هر زمانه
عمر تیریګی په غربت کی بی له تانه
ته می جانان ته می محبوب یی کنه
ځکه قربان به شوم له تانه
عمر تیریګی په غروبت کی بی له تانه
په چغو او فریاد یم د سهرنه تر ماښامه
عمر تیریګی په غربت کی بی له تانه
په وچت سر به وایم چی (مرمری) دی د لغمان نه
عمر تیریګی په غربت کی بی له تانه
زما ګرانه هیواد افغانستانه

مرمری حبیبی
١٢ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٠٣٩
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :