لندے

ما له مې وړی زړگی راکړه
زه وم نادانه په يارۍ نه پوهېدمه

ما وې د غمه به دې مړ شم
قسم دی ياره بې نېټې نشته مرګونه

مرګيه دومره صبر وکړه
يو مې ځواني ده بل مې ډېر دي ارمانونه

مسافري دې روزي مه شه
زه دې په سپينه خولې ويده پرې ايښې ومه

مينه د مينې پيدا کيږي
په مينه مينه دې کتل مين دې کړمه

مينه کې هر څه هر څه کيږي
په تا يوه خبره راغله هېر دې کړمه

مينې دې داسې لېونی کړم
په لاره ځم خپل او پردي نه پېژنمه

نارې وهم نارې مې نه اورې
هله به يې واورې چې زه تورې خاورې شمه

نصيبه وسوزې ايره شي
تنديه مات شې تاکې څه ليکلي دينه

وطن مې ستا له غمه پرېښود
خلکو ته وايم چې نيسۍ اخيستی يمه

يا خو زما نصيب خراب دی
يا خو به ټولې يارانې دغسې وينه

يو دې غريب پيدا کړم خدايه
بل دې مين په کبرجنې نجلۍ کړمه

يوازې ژوند مې په کار نه دی
چې اشنا لاړو زه به تور لحد ته ځمه

Dr mushfiq othmanzai
١٣ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٠٣٧
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :