د شراب جامونه

د شراب جامونه زه په ځان اړوم
ستا د مینی ټول تحمتونه زه په ځان قبلوم
یو ځل ګذر وکړه په لار زمونږ
زه به د خپل د زړه له وینی درته ګلان جوړم
که زه مړ هم شوم ستا په مینه
بیا هم ستا په عشق کی غمازان زوره وم
ستا لپاره د باغونونه ګلان ټوله وم
که رانغلی نن شپه زه ماتمونه جوړم
په چغو چغو زه درته عالمونه خبر وم
یا به راځی یا په جیګ آواز خدای ته شکایتونه ستا کوم
دا څنګه معینتوب دی چی داسی لیونتوب زه کوم
د عشق تاویزونه به په ملاګان جوړوم
د ټول دنیا له نظر تا به په خپل زړه کی پټوم
د شراب په نشو کی ځان ډوبه وم
د عشق په سیلاب کی ځان لاهو کوم
یا به ځان وژنم یا به تا خپل وم
قسم چی نن د خپلی مینی انجام معلومه وم
نور به ستا د دیدن خیراتونه نه ټوله وم
ځکه زه خو تا خپله وم
خدایا وبخښی ما دا کارونه چی کوم
د مرمری ټول دردونه بیانه وم
د حالتونه نور زه په ځان نه تیروم

مرمری حبیبی
١٨ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٣١
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :