خدایا دردونه

خدایا دردونه می تا له بیانه ومه
ستا دربار ته دعاګانی زه کومه
د یار جدایی غم ډیر شو زاری خدای ته لرمه
د یوه لمحه وصل ارمان لرمه
د سترګی نه وښکی په ځای خون ګریان لرمه
د دغه جدایی توان نه لرمه
خدایا څه وکړم د یو ارمان پسی ارمان لرمه
د عشق کرم وکړه جانان زما چی یو تا ټول ژوند کی لرم
د مرمری ستا په عشق کی قربانه ومه

مرمری حبیبی
٢٢ / ١٠ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٤٢
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :