د زړه نه تپوس

سوال:
زړګیه نن خو بیا داسی غمجن راته ښکاریږی
ښه ویشتلی په مرمیو او خوږمن راته ښکاریږی
بیا خو دا سترګی څه جادو درباندی نه وی کړی
چه داسی ډکه له سرو وینو او ګیله من راته ښکاریږی
بیا د په سترګو کی د سر وینو ډنډونه راوان
چه درته ګورم ډک د وریځو هغه اسمان راته ښکاریږی
څه چل خو شوی چه د شونډی هم پتری نیولی
داسی بی خوده ښه نیشه او پریشان راته ښکاریږی
ځواب:
ملګریه پام درته قصه کومه
نن بیا د سترګو حادثه کومه
هغه رټلی او هیر شوی جنان
سره نن بیا زه معمله کومه
زړګی می ورکړو او دردونه یی راکړل
نن یی ښه ډک ډک سره جامونه راکړل
مایی په شونډو کی خندا ولیده
ځکه ما ژوند کی ارزښتونه ورکړل
نن یی په شونډو پټول خبره
بیایی په سترګو راته کړل خبره
دغه ابراز د محبت وه ماته
چه یی خندل بیایی راته کړل خبره
نن بیا د زړونو معلمه وه
چی دواړو شونډو کی خندا وه
ای "ایوبی" لیونی پوه شوی
دامی د نن ورځی قصه وه

نصرالله ایوبی
١٦ / ١١ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٣٤
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :