چه کله مړشم

لیلا ځان د کړه سنګار چه کله مړشم
توری سترګی کړه خمار چه کله مړ شم
لاس د سره کړه په نکریزو شونډی سری کړه
کړه په غاړه ښکلی هار چه کله مړ شم
په خپل لاس کفن می ته راته تیار کړه
ویی ګنډه زلفو په تار چه کله مړ شم
چه می کټ د کوره وځی قبرستان ته
غیږ را تاو کړه آخر بار چه کله مړشم
ګلابی شونډی د زما په شونډو کیده
را سره و کړه لږ پیار چه کله مړ شم
چه می کله ټیټوی و تور لحد ته
یو سور ګل راکړه یادګار چه کله مړشم
چه می دفن کړی بیا خلک کوروته درومی
راته تم د کړه ریبار چه کله مړ شم
چه بیا کورته کله ستو شی ای جنانه
تپوس و کړه زما د حال چه کله مړشم
یو تک سور بیرغ په خپلو ګوتو جوړ کړه
کړه لک زما په مزار چه کله مړ شم
د "ایوبی" د حال پوښتنه وکړه
راته راشه هر سهار چه کله مړ شم

نصرالله ایوبی
١٨ / ١١ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٧٨
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :