مادر

دلم درد کند به یاد های مادر
شوم هزار بار فدای مادر

دست به دعا به شفای مادر
یا خدا بتی لبخند به لب های مادر

مرمری کند صرمه ز خاک پای مادر
بیمیرم به بی کسی های مادر

دنیا شد آباد به قربانی های مادر
دلم برده عشق زیبای مادر

من ام عاشق عشق زیبای مادر
چراغ دل روشن کند خوشی های مادر

جهان شد آباد به قربانی های مادر
ندارم توان دیدن اشک های مادر

مرمری حبیبی
٢١ / ١١ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٢٦
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :