مور

.
که وکړم نن شپه زه شاعری
بیا به لیکم د مور جان په نوم ښکلی زندګی
بی له موره ژوند لرم پدی جهان لکه زندانی
په ټول جهان کی لرم یوه مور ورته کوم زه دلداری
د خپل مورته ورکوم دا دنیا زه په قربانی
د مور خندا لپاره کوم الله ته په بار بار زاری
زما ټول عمر ایضافه کړی د مور جاني په زندګی
خدای په نصیب زما کړی د مور جان دغه بیماری
زما مورته په نصیب کړی د د غی دنیا ټول ښادی
(مرمری ) به ورکوی خپل ټول زندګی د مور لپاره قربانی
بی له مور یم پدی ژوندون کی لیونی په شان حیرانی
دنیا کی یم ټول نه غریب یوه مور لرم ځکه کوم پادشاهی
د خدایا هیڅ نه غواړم بس مور می لره زما په طول د زندګی

مرمری حبیبی
٢١ / ١١ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٦٩
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :