لندې

مبارکی راکی عالم
په ما ورږی د لری جانان پیغامونه
پیغام دی راغی ته رانغلی
زه به مې عمرستادیدن طمه تیره وومه
دجدایی پیغام دی راکرو
نامردی زه به دی په لک یادکری وومه

Dr mushfiq othmanzai
٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٤٢
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :