اوښکو باران

اوښکی می بیږی زه نیولی نشم
خپل زړه پرهار چاته ښودلی نشم

دا ژوند څپو زه ټوتی ټوتی کړم
هره توته یی توله وم زه ګندلی نشم

په هره توته کی ته یی زه لری کولی نشم
په خوله چپ یم چاته ویلی نشم

فریاد فیغان له زړه ګی نه زه کولی نشم
لکه انګار خو سویزیدل زه ښودلی نشم

زړه می ژاړی اوښکی نه بیږی
دا ارمانی زړه چاته ښودلی نشم


ستا د وفا په طمه زه جفاکولی نشم
دانادانی او بی وفایی زه چاته ویلی نشم

اتمانزی ستا ژوند زه سمسوری غواړم
ولی ویران کړو ژوند زه خو ولی نشم

Dr mushfiq othmanzai
٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٣٠
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :