سپیره نصیب

ځان به ستا په نوم ودان کړم
شیرینی مکړه په ما باندی ظلمونه

دخپل زړه وینے به درکړم
کا د وکوه اظهار مینے د اخلاصه

تاحیران په دی نړے کړم
ته چے لاړے زه د پرے خودم غموته

دا نصیب خوڅونه پښیمان کړم
خداے دے مکړه بد نصیبه په جهانه

دا نصیب ستا و او زما چے جداکړم
خداے د هیره کړے داسی دولاړه نصیبونه

خوله می خیرے کړے له زړه نه درته دوعا کړم
سترګے مے ستا دیدن پسے نلرے خوبونه

زه رښتینا په تا معین یم بطلان نکړم
په توته توته زړه ګے ډیر وژاړه دمه

ګوره راستے راسره وکړه
زه د معین کړم بیا د راکړل ځوابونه

دخوشحالو باران کا راشے زه يي څه کړم
بے له تا بار دے په ما ټول نړے غمونه

ما خو د خپل نصیبه ژړا وکړه
د نصیبے په نصیب مه تړے شرطونه

Dr mushfiq othmanzai
٢٨ / ١٢ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١٢٠٦
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :