لندی

خولګے د خورم پی نه مړیګم
شوندو شربت د ماپه خوب ژړا و ینه

په کت ویده شم ته را یاد شے
جدایی عمر کموی د ژوند خوندونه

کله د شپی په خوب کی راشه
چی د سرو شوندو واخلمه خوندونه

چی کله شپه شے ته را یاد شے
ډیرے غوڅنه په بالخ خوله لګاومه

شپه خو دوزخ شو بی له تانه
ستا د دیدن په طمه عمر تیره ومه

خاونده دا سوال مے قبول کړه
نور به دروغجن لالی ته ځاے نه ورکومه

پرون دے پریخودم په لاره
ملامت زه وم چی په تا معینے دمه

څوک چے معین شے بیا د ژاړے
ځکه نصیب دمعین تل په ژړا وینه

ژړا ژړا کړ مه جانانه
له ډیر ژړا نه اوښکے نه راځے معینه

معینه خداے جنتے کړه
ځکه معین په نړے تیر کړل عذابونه

الله د مه وژنه لالی یی
ځکه معین ستا په حق کړے ډیر سوالونه

Dr mushfiq othmanzai
٣٠ / ١٢ / ١٣٩١
ټولې رايې : ١١٠٩
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :