سوزیدلی زړه فریاد

د زړه فریاد به تر نړے زه رسومه
په ځان به ټول کلے کور خبره ومه

چی ته یی ژوند زما ایمانه
زما دخوک زړه ګے ارمانه

نارے به خکته پورته کړمه
تر سو چی نشے زما زړه دلبره

قسم په خداے دا زړه سریری کومه
اخر به تا په ځان معینه و مه

بیان معینتوب په ټول نړی کومه
تا خبر د سوے زړه نه به کومه

ستا مینے بل کړے اور په ځیګر دے
خاورے ایرے کړے زما ژوند دے

ښکلے ځوانے فدا ستا ګفتار کړمه
د اتمانزے ژبی لفظ عملے کړمه

Dr mushfiq othmanzai
١ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١١٣٧
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :