زما حال

زما د حاله ټپوس مکړے ملګرو
زه خو ټپی شوے په ځیګر یمه زه

زه یی ویشتلے په تورو سترګو یمه
بیا د خپل نظره غورزاولے یمه زه

زما د زړه نه ابشار دوینے بیږے
د خلکوه نندارے زه ژړا ولے یمه زه

زه یی پخونه غورزاولے یمه
نور په سینه زه خزیدلے یمه زه

ګریبان مے سریرے ستا د لاسه شو نور
په ډیر زارے او ژړا زه دردلے یمه زه

هسے بی شماره ژړه ولے یمه
پیغور د خلکو په ځان تپلے یمه زه

نور خو راشه پریږده د بیلتون خبرے
زه خو مجنون غندی لیوانے کړے یمه زه

خوار د رقیب شے له تا جدا کړے یمه
زه به رب ته دوعا ګانے د وصلت کړمه زه

زما د مینے اور به هیڅکله خاموش نشے
تر سو چی ځان جانان ته ونه سپارمه زه

Dr mushfiq othmanzai
٢ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٦٨
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :