دهیواد غږ

نن بل شوی اور زماپه ځان دے
سوزیدلے ماشومان بی ګناه خلک

خداے لپاره ورورنو وحدت وکړے
مه ورانه وے دا خپل غزمتمنده خاوره

چا شو مات سر د چا پندیۍ وینے
چاشوه کور ویران چانه ورک شو وطن

څو ک ژړاګانے کو څوک باده وے خاورے
څوک ننداره کوے څوک ډک وے جیبونه

څوک پرولے لعلونه څوک ځیګر باسے
څوک پرولے په پیسو څوک ارزښت نلرے

څوک د جهالت په لاره هسے بیباک رواندے
څوک غلام شوے دبل څوک بی خبر دحال

دا زما د ویران ځیګر غږ ک وارے
چی په وحدت شے اباد دا ښکلے افغانستان

Dr mushfiq othmanzai
٨ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٧٤
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :