لالے

لالے راشه انتظار کړم
زما د صبر کنډول ډک لبریز به شینه

ستا د مینے په دیوان شاعرے نشته
ډیرو دردونو خو زه شاعر یی کړمه

خاونده دا لالے به څه کړم
دا خو رضا زما پر مرګ خاورے به شمه

خاورے ایرے سپیره مے ژوند دے
ځکه جدا د خپل لالے نه په دینا یمه

وضر زارے مے ډیره وکړه
زما په خپل لالے باور دے رابه شینه

خداے په نصیب زما لالے کړے
ما خو د لالے په جدایی تیرکړل عذابونه

لالے زما دے د بل به نشے
ما خو قسم په لالے کړے د ے معینه

د لالے مینے لیوانے کړم
کچکول د مینے په شاعرانو کرزومه

لالے ټینګا واده راکړه
ترڅو ژوندے یم زه به وانخلم لاسونه

لالے تیر کړه عمر تیر کړه
زه انتظار تر قیامته پورے یمه

لالے شهد شوندو راکړه
اخرے ژوند دے نور به نوے دیده نونه

لالے راشه حال مے واخله
په ګلابی ځیګر مے جوړ شو پرهرونه

Dr mushfiq othmanzai
١٠ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٦٩
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :