دردونه عاشقان سره لوبیږی

نه ومه خبر چی یار د شراب جامو سره لوبیږی
کله ما سره کله د عشق احساس سره لوبیږی

پدی دنیا قسمت صرف عاشقان سره لوبیږی
د عشق په نوم بی اختیار غریبان سره لوبیږی

د زړه دردونه زما هم په تور ماښام سره لوبیږی
زړه می ورکړه د یار په لاس ځکه هر زمان ورسره لوبیږی

نن می ولید د یار سترګو ته د غم د لاسه شراب سره لوبیږی
زما جانان خو نه وه بی وفا دا تقدیر بیا ولی(مرمری) سره لوبیږی

زما سترګی ستا په انتظار هر شپه ژړاګان سره لوبیږی
په تور شپه که خوب کی ګورم چی جانان د غمازان سره لوبیږی

وښکی می روان لکه سیلاب چی دنیا کی ظالمان هر چا سره لوبیږی
وس هم ستا د راتلو ومید زما زړه کی د ارمان سره لوبیږی

ستا تصویر ته هر زمان وښکی په ګریوان زما لوبیږی
ته خو یی جدا رانه ستا د عشق درد زما زړه په مکان باندی لوبیږی

مرمری حبیبی
١٠ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٨٧
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :