سوزیګمه

اے صنم ستا په جدایے زه سوزیګمه
سیرے مے ګریوان شو زه نور رسوا کیګمه

تیر مے ستا جفا کړو زه ستا په اور سوزیګمه
ژوند مے تیاره شوے پیغوردی رسواکری یم

خاورے مے ژوندون شولو بی لتانه زه سوزیګمه
کور کلے خندیګے ستا په جدایے زه رسوا کیګمه

نشم صبروے زړه ګے ستا په اور سوزیګمه
هر څونه جدا وسے زه به رسوا کیگمه

ستا زړه ګے د تیګے دے زه په اور سوزیګمه
ښکاره د جفا ګانے کړے په خبرو د سوزیګمه

مړ به هغه ساعت شومه ته چے د بل چا شے نور
ځان به په اور وسوزم د تا نه به جدا نشم

دا زما واده په جدایے به دے سوزیګمه
ته ارامه وسه نندارے د سوزے دوکوه

ستا په تقدیرکی دی جدایے صنمه
زه به پی سوزیګم او تل به پے سوزیګم

را دے ځوابونه د جدایے په هر قدم صنمه
زما زړه ګے نه اورے نه لارے ایمان صنمه

دا زړه ګے به سوزے تر قیامته در پسے صنمه
هیر به دے نکړے یوه شیبه دا سوزیدلے زړه ګے صنمه

Dr mushfiq othmanzai
١٥ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٩٦
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :