تیر له سریم

زه خو تیر شوے د خپل سر یم صنمه
هم د ځانه هم جهانه هم له تانه صنمه

رسواے مے دے منلے په سر مے کفن دے صنمه
ځان به خاورے کړم خو تا به پریــــــــنګدم صنمه

عاشقے بده بلا دے زما خوک صنمه
خداے یه وصال دعاشقانو په د دینا کړے صنمه

دا ستا نیمګړے مینه اخر به مے دار کړے صنمه
که هر څونه بد دوعاګانے کړے زما په حق صنمه

زه دا خپل یو لفظ نه بدلوم په ملیاردونو پیسو صنمه
تر سو خپل سر کیــــــــــــنګدم د جانان په پخو صنمه

دا ستا جفا ګانو په زړه ګے وشتلے یم صنمه
دا مے واده دے ترسو معین دے نکړم په ځان صنمه

زه به لاس وانخلم ستا له دره صنمه
ترسو پوره مے نشے د معین زړه ګے وصال صنمه

Dr mushfiq othmanzai
١٦ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٦٨
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :