ستا یادونه

ستا په یاد جامونه پورته کوم
ستا خیالون کے به ځان دوب وم

ستا نرمو شونو ښکلول به یاد وم
ستا خولے مسکا به نه هیره وم

ستا نازونه کرشمے به یاد وم
ستا د کور در به نه هیره وم

ستا د تورو سترګو ښکلا به یاد وم
ستا سترګو دیدن به نه هیره وم

ستا هر مستے به ځیګر کے نازه وم
ستا غضب غص به تل هیره وم

ستا د وادو په طمه ژوند به تیره وم
ستا د مینے قسمونه به نه هیره وم

ستا د راتلو لاره به سارم
ستا په خوشحالے ځان خوشحال وم

Dr mushfiq othmanzai
٢٢ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١١٤٨
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :