دروغجینے

دروغ ویل خو ستا په خوله کی سم وے
افسوس مے دا دے چے پوره نشو یوزل

زه د مجنون کړم بیا د راکړے دوکے
ځان مے تبا کړے وه ستا په نادانے

تش په خوله ویل کوے عمل په کے نشته دے
ځان خو معین بولے ولے نشته اثار د معینتوب

مینه خو هغه وے چے قربان کړے ټول نړے
مینه هغه نوے چے اظهارے په زبانه

د مینے قیمت نشته په دا ټول نړے قربانه
مینه په پیسو نه اخستل او نه خرسیګے

زه بی وفا نیم ما ثابت کړو په دو جهان
زه په خپله مینه تینګم لکه فرهاد و شیرینے

دا دروغین ژړا تر کله به بیان کړے ته
زه ستا په دروغو ښه خبـــــــــــــر یمه

ستا دی دروغ مینه زه معین کړمه
زما معینتوب په نړے کے د رسوا کړلو

Dr mushfiq othmanzai
٢٨ / ١ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٥١
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :