اختر

اختر راغلي دجدا يي به شبو كي
يو مي يار نشته بل جدا دملك يم اختره
خلك اختر ته حوشحالي كوي به مااختر نشته دي
اختر دهغوي حي ناست له خبل جانان سره وي
زه حي هر سونه اظهار د محبت كومه
جانان زما لكه دشمن غندي انداز كوي نه
خير دي غيرب كي زه بشتون يمه زه
خو زه مين ستا به انداز يمه زه
مه خو قسم به خبل زوندون كري دي
ترسو حي خبل دي نكرم حانوحيكر نكرم
ستا ميني زره كي مي اوربل كري
زما يي زره او حيكر سيزلي
ته حي هرسونه اظهار دمحبت نكوي
هغونه مينه مي زياد تيكي ليوني ناداني
دخواهشونه دنري ستا مينه دي زما
زه دا نري نه غوارم تا غوارمه
راشه اظهار دمحبت وكوه
دا فضول برده حي نري خراب شي

Dr mushfiq othmanzai
١٦ / ٥ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٠٩
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :