شكوه

شـــــــــكوه
ستا په وعدو ستا په قسم ما اعتبار كړى و
تا وې چې ځم بيرته راځم ما اعتبار كړى و

ستا هر يو لوظ كه و ريـښتونى او كه نه و اشنا
خو پدې پوه شه چې صنم ما اعتباركړى و

تا را ليږلو ما په سر سترګو منلو قسم
بې رحمه ياره ستا په غم ما اعتبار كړى و

ستا هر يو درد ته مې سينه وه ډبولې ګرانه
جانانه ستا په هر ستم ما اعتبار كړى و

انې بانې راته دې ځان د سپينولو مه كړه
ډير په غلط كس او ناسم ما اعتبار كړى و

تا راته شور په زړه كې وكرلو لاړې رانه
ستا د ښكالو په زيروبم ما اعتبار كړى و

په زړه كې ستا د نوم په تورو پنسل پاك وهمه
خير ميرازېيه كه هر دم ما اعتبار كړى و

محمديوسف ميرازي
كابل نوي كارته

محمديوسف ميرازى
١٣ / ٧ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ٩٧٥
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :