اختره

هرخوا ویرونه دي ماتم دی دلته
اختره مه راځه چې جنګ دی دلته

مونږ رنګولی په نکریزو نه شو
لاسونه زمونږ په وینو رنګ دی دلته
اختره مه راځه چې جنګ دی دلته


چې نه موخوښ نه مو آرام لیدۍ شي
داسې مو ډیر خلک ترڅنګ دی دلته
اختره مه راځه چې جنګ دی دلته


محبت نشته مینه نه پیژنو
داسې وهلي زړونو زنګ دي دلته
اختره مه راځه چې جنګ دی دلته


ښارونه مو کربلا کلي دوزق
ځکه دهرسړی زړه تنګ دی دلته
اختره مه راځه چې جنګ دی دلته


د ژوند حق مو ماشومان نه لري
د انسانیت هر احساس ړنګ دی دلته
اختره مه راځه چې جنګ دی دلته


په ورانولو د وطن دوې ویاړي
بې ننګي هم طاهري ننګ دی دلته
اختره مه راځه چې جنګ دی دلته

شکرالله طاهري
٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ٩٩٤
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :