غزل

اوس خو ظالم په ظلم هم د خدای رحمت لټوي
د بي ګناه او د مظلوم په مرګ جنت لټوي
خلکو ته وایې اذلي ده برخه نه بدلیږي
خو شیخ پخپله بیا د زور په زور قسمت لټوي
په جفاګانو یي ټوټې ټوټې کړل زړونه ورته
اوس په ویجاړه زړونو ځان ته سکونت لټوي
خلک په مینه حکومت کوي د خلکو په زړه
نادان آشنا پخپل نفرت هم محبت لټوې

شکرالله طاهري

شکرالله طاهري
٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ٩٦٦
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :