غزل -

په زړه مې اوسي خو د سترګو نه پناه ښکارې
یواځې مانه څه چې ځان نه هم جدا ښکارې
نه چاته ګوري او نه هم د چا پروا ساتي
چې په هیڅ ځای هم نه دریږي خو هوا ښکاري
د چا په مخ چې یې نه جګیږي نه ټیټیږي سترګې
کوم فرشته راته د شرم ا و د حیا ښکاري
طاهري یاد یې چې په زړه او خیال یې هم په نظر
داسې چې تل راسره ګرځي خو زما ښکاري

شکرالله طاهري

شکرالله طاهري
٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ٩٩٤
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :