مینه :

ګل د ګلاب نه هم خایسته ده مینه
نرمه ، پسته لکه اوبه ده مینه
شراب به نه وي خو شراب ځنې هم
ډکه له هر یو رنګ نشه ده مینه
چاویل چې اور دی خو زر نه بلیږي
او که بیا بل شي سره لمبه ده مینه
چاویل چې مه کړه هیڅ وفا نه لري
مکر فریب دی دوکه ده مینه
د ښکلوجال دی پکښې ولیږي مین
لکه یو دام دی پټکه ده مینه
قاتل دی مینه قتلوي عاشقان
لکه قصاب غوندې بې زړه ده مینه
سکون به نه لري آرام نه لري
په کوم یوزړه کې چې پرته ده مینه
ظالم دی ډیر آزاروي مظلومان
بس د غمونو خزانه ده مینه
خو مینه وفا او رضا ته وایي
دخدای او د رسول هم زده ده مینه
طاهري ټول عمروفا څوک نه کړي
خو د وفا نه هم خوږه ده مینه

ش : طاهري

شکرالله طاهري
٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٢٠
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :