غزل

چوپه چوپتیا نن زمزمې وهي بیا
تنهایې هم راته نغمې وهي بیا
هغه خوب وړۍ ارمان ویښه شوله
د زړه هنداره کې چمبې وهي بیا
د نوي ژوند اوسیلې اخلي امید
تازه هوا په زړه غوتې وهي بیا
دچا دعشق طوفان تغیان راوړی
د زړه ساحل ته مې څپې وهي بیا
مینه یې بیا غږ په ټپو راکوي
مست خیالونه ورته پښې وهي بیا
زردشتي یاد یې په زړه اورجوړکړی
حسرتونه پکې لمبې وهي بیا
جنون مات کړي ځنځیرونه دي خپل
د عقل کور کې ذلزلې وهي بیا
ای د زړه آه ورشه خبريې که چې
نا امید عشق دې په خیرې وهي بیا
طاهري زړه چې شي دردمند دمینې
کله غزل کله ټپې وهي بیا


ش: طاهري

شکرالله طاهري
٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ٩٦٣
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :