ظالم - - -

د ظالم دین معلوم نه وی نه مذهب لري ظالم
نه یې قوم شته نه ملت او نه نسب لري ظالم
دظا لم په لمن سپور د مظلوم دوینو داغ وي
د ګناه ذکر هم هروخت پخپل لب لري ظالم
جګوي چې په ظلم هم هره خوا د حق نارې
د شیطان په مدرسه کې خو مکتب لري ظالم
د مومن زړه وي نرمه، ډک له مینې اوله رحمه
سخته زړه ډیر ډک له قهره اوغضب لري ظالمشاعر: شکرالله طاهري

شکرالله طاهري
٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
ټولې رايې : ١٠٠٧
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :