غزل

غـــــزل
نن می ډیریوازیتوب احساسولو
بی مزی می زلمیتوب احساسولو

نه هوس او نه سرور پکی پیدا شو
دا جهان می هسی خوب احساسولو

د ځوانی په مستۍ مستومستي وکړه
ما ځوانی یو لیونتوب احساسولو

ما نادان د مینی خوند کله څکلی
ما خو مینه یو مکروب احساسولو

محمديوسف ميرازي

محمديوسف ميرازى
٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
ټولې رايې : ٨٧٥
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :