مينه

خلكو مينه كى هستي ده
مينه وكړی ابادي ده
لكه مالګه په خواړو كى
مينه خوند د زندګي ده
تر منزله چى لار مومي
مينه هغه رڼايي ده
مينه كور د خوشبختيو
مينه ستره نيكمرغي ده
مينه ګل مينه باران ده
مينه خور د پسرلي ده
مينه مور د مخلوقاتو
مينه لويه شتمني ده
بى له مينى ژوند نيمګړی
مينه جز د زندګي ده

غنى الرحمان اخلاق
٦ / ١٠ / ١٣٨٥
ټولې رايې : ٢٧٥٧
اوسط ستوري :
تاسې يې وارزوئ :