د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ غزل ميرازى عشقي شعرونه ٨١٧ ستوري ٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
٢ غزل ميرازى عشقي شعرونه ٧١٢ ستوري ٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
٣ ظالم - - - طاهري بېلابېل ٩٤٧ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٤ غزل طاهري عشقي شعرونه ٩١١ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٥ مینه : طاهري عشقي شعرونه ٩٥٧ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٦ غزل - طاهري عشقي شعرونه ٩٣٨ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٧ غزل طاهري بېلابېل ٩١٤ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٨ اختره طاهري ملي شعرونه ٩٤١ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٩ شكوه ميرازى عشقي شعرونه ٩٢٥ ستوري ١٣ / ٧ / ١٣٩٢
١٠ اختر othmanzai عشقي شعرونه ٩٥٠ ستوري ١٦ / ٥ / ١٣٩٢
١١ دروغجینے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٠١ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٩٢
١٢ زما ځان othmanzai عشقي شعرونه ٩٧٩ ستوري ٢٥ / ١ / ١٣٩٢
١٣ ستا یادونه othmanzai عشقي شعرونه ١٠٨٦ ستوري ٢٢ / ١ / ١٣٩٢
١٤ تیر له سریم othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢٠ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٩٢
١٥ سوزیګمه othmanzai عشقي شعرونه ١٠٤٦ ستوري ١٥ / ١ / ١٣٩٢
١٦ دردونه عاشقان سره لوبیږی حبیبی عشقي شعرونه ١٠٣٩ ستوري ١٠ / ١ / ١٣٩٢
١٧ لالے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢١ ستوري ١٠ / ١ / ١٣٩٢
١٨ دهیواد غږ othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢٢ ستوري ٨ / ١ / ١٣٩٢
١٩ زما حال othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢٣ ستوري ٢ / ١ / ١٣٩٢
٢٠ سوزیدلی زړه فریاد othmanzai عشقي شعرونه ١٠٨٢ ستوري ١ / ١ / ١٣٩٢
٢١ لندی othmanzai عشقي شعرونه ١٠٥٣ ستوري ٣٠ / ١٢ / ١٣٩١
٢٢ سپیره نصیب othmanzai عشقي شعرونه ١١٤٦ ستوري ٢٨ / ١٢ / ١٣٩١
٢٣ اوښکو باران othmanzai عشقي شعرونه ١٠٦٧ ستوري ٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
٢٤ لندې othmanzai عشقي شعرونه ١٠٩١ ستوري ٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
٢٥ مور حبیبی اجتماعي اخلاقي ١١٢٠ ستوري ٢١ / ١١ / ١٣٩١
٢٦ مادر حبیبی اجتماعي اخلاقي ١٠٧٧ ستوري ٢١ / ١١ / ١٣٩١
٢٧ چه کله مړشم ایوبی عشقي شعرونه ١١٢٨ ستوري ١٨ / ١١ / ١٣٩١
٢٨ د زړه نه تپوس ایوبی عشقي شعرونه ١٠٨٦ ستوري ١٦ / ١١ / ١٣٩١
٢٩ خدایا دردونه حبیبی عشقي شعرونه ١٠٩٨ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٩١
٣٠ د شراب جامونه حبیبی غزلې ١٠٧٦ ستوري ١٨ / ١٠ / ١٣٩١
٣١ لندے othmanzai عشقي شعرونه ٩٩٨ ستوري ١٣ / ١٠ / ١٣٩١
٣٢ لندے othmanzai عشقي شعرونه ٩٦٧ ستوري ١٣ / ١٠ / ١٣٩١
٣٣ افغانستان حبیبی ملي شعرونه ٩٩٧ ستوري ١٢ / ١٠ / ١٣٩١
٣٤ ترخے خاطرے othmanzai عشقي شعرونه ٩٥٠ ستوري ١١ / ١٠ / ١٣٩١
٣٥ رختینوالے othmanzai عشقي شعرونه ١٠١١ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٦ غزل othmanzai عشقي شعرونه ٩٤٣ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٧ حقیقت othmanzai عشقي شعرونه ٩٧٥ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٨ دردونه othmanzai عشقي شعرونه ٩١٧ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٩ نیمګړے وادے othmanzai عشقي شعرونه ٨٩٢ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٤٠ غمجن زړه فریاد othmanzai عشقي شعرونه ١٠٠٦ ستوري ٩ / ١٠ / ١٣٩١
٤١ عاشقان حبیبی عشقي شعرونه ٩٨٣ ستوري ٩ / ١٠ / ١٣٩١
٤٢ خیالون زانګو othmanzai عشقي شعرونه ١٠٤٨ ستوري ٢ / ١٠ / ١٣٩١
٤٣ رباعی othmanzai عشقي شعرونه ٩٨٦ ستوري ١ / ١٠ / ١٣٩١
٤٤ لندي othmanzai عشقي شعرونه ١٠١١ ستوري ١ / ١٠ / ١٣٩١
٤٥ لندے othmanzai عشقي شعرونه ٩٢٧ ستوري ٢٧ / ٩ / ١٣٩١
٤٦ خيال othmanzai عشقي شعرونه ٨٧٩ ستوري ٢٧ / ٩ / ١٣٩١
٤٧ شــــرنـــګ دتوري نـــســـته نــــــورزئ اجتماعي اخلاقي ١٠٩٤ ستوري ٢٢ / ٤ / ١٣٩١
٤٨ زړه مې زرې زرې زرې شوۍ دی ځاځی ملي شعرونه ١٠٢٠ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٤٩ ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه ځاځی عشقي شعرونه ١٠٠٥ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٥٠ ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه ځاځی عشقي شعرونه ١١٢٨ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
  1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>