د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ غزل ميرازى عشقي شعرونه ٨٥٠ ستوري ٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
٢ غزل ميرازى عشقي شعرونه ٧٥٠ ستوري ٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
٣ ظالم - - - طاهري بېلابېل ٩٨٦ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٤ غزل طاهري عشقي شعرونه ٩٤٠ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٥ مینه : طاهري عشقي شعرونه ٩٩١ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٦ غزل - طاهري عشقي شعرونه ٩٦٨ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٧ غزل طاهري بېلابېل ٩٤٩ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٨ اختره طاهري ملي شعرونه ٩٧١ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٩ شكوه ميرازى عشقي شعرونه ٩٥١ ستوري ١٣ / ٧ / ١٣٩٢
١٠ اختر othmanzai عشقي شعرونه ٩٧٨ ستوري ١٦ / ٥ / ١٣٩٢
١١ دروغجینے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢٨ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٩٢
١٢ زما ځان othmanzai عشقي شعرونه ١٠١٢ ستوري ٢٥ / ١ / ١٣٩٢
١٣ ستا یادونه othmanzai عشقي شعرونه ١١٢٥ ستوري ٢٢ / ١ / ١٣٩٢
١٤ تیر له سریم othmanzai عشقي شعرونه ١٠٤٤ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٩٢
١٥ سوزیګمه othmanzai عشقي شعرونه ١٠٧٩ ستوري ١٥ / ١ / ١٣٩٢
١٦ دردونه عاشقان سره لوبیږی حبیبی عشقي شعرونه ١٠٦٨ ستوري ١٠ / ١ / ١٣٩٢
١٧ لالے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٥٢ ستوري ١٠ / ١ / ١٣٩٢
١٨ دهیواد غږ othmanzai عشقي شعرونه ١٠٥١ ستوري ٨ / ١ / ١٣٩٢
١٩ زما حال othmanzai عشقي شعرونه ١٠٤٩ ستوري ٢ / ١ / ١٣٩٢
٢٠ سوزیدلی زړه فریاد othmanzai عشقي شعرونه ١١١٤ ستوري ١ / ١ / ١٣٩٢
٢١ لندی othmanzai عشقي شعرونه ١٠٨٤ ستوري ٣٠ / ١٢ / ١٣٩١
٢٢ سپیره نصیب othmanzai عشقي شعرونه ١١٨١ ستوري ٢٨ / ١٢ / ١٣٩١
٢٣ اوښکو باران othmanzai عشقي شعرونه ١١٠٢ ستوري ٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
٢٤ لندې othmanzai عشقي شعرونه ١١٢٢ ستوري ٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
٢٥ مور حبیبی اجتماعي اخلاقي ١١٥١ ستوري ٢١ / ١١ / ١٣٩١
٢٦ مادر حبیبی اجتماعي اخلاقي ١١٠٣ ستوري ٢١ / ١١ / ١٣٩١
٢٧ چه کله مړشم ایوبی عشقي شعرونه ١١٦٣ ستوري ١٨ / ١١ / ١٣٩١
٢٨ د زړه نه تپوس ایوبی عشقي شعرونه ١١١٥ ستوري ١٦ / ١١ / ١٣٩١
٢٩ خدایا دردونه حبیبی عشقي شعرونه ١١٢٠ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٩١
٣٠ د شراب جامونه حبیبی غزلې ١١٠٨ ستوري ١٨ / ١٠ / ١٣٩١
٣١ لندے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢١ ستوري ١٣ / ١٠ / ١٣٩١
٣٢ لندے othmanzai عشقي شعرونه ٩٩٧ ستوري ١٣ / ١٠ / ١٣٩١
٣٣ افغانستان حبیبی ملي شعرونه ١٠٢١ ستوري ١٢ / ١٠ / ١٣٩١
٣٤ ترخے خاطرے othmanzai عشقي شعرونه ٩٧٩ ستوري ١١ / ١٠ / ١٣٩١
٣٥ رختینوالے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٤٢ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٦ غزل othmanzai عشقي شعرونه ٩٧٦ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٧ حقیقت othmanzai عشقي شعرونه ١٠٠٦ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٨ دردونه othmanzai عشقي شعرونه ٩٤٧ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٩ نیمګړے وادے othmanzai عشقي شعرونه ٩٣٢ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٤٠ غمجن زړه فریاد othmanzai عشقي شعرونه ١٠٣٦ ستوري ٩ / ١٠ / ١٣٩١
٤١ عاشقان حبیبی عشقي شعرونه ١٠١٣ ستوري ٩ / ١٠ / ١٣٩١
٤٢ خیالون زانګو othmanzai عشقي شعرونه ١٠٧٩ ستوري ٢ / ١٠ / ١٣٩١
٤٣ رباعی othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢٣ ستوري ١ / ١٠ / ١٣٩١
٤٤ لندي othmanzai عشقي شعرونه ١٠٥٢ ستوري ١ / ١٠ / ١٣٩١
٤٥ لندے othmanzai عشقي شعرونه ٩٦١ ستوري ٢٧ / ٩ / ١٣٩١
٤٦ خيال othmanzai عشقي شعرونه ٩١٩ ستوري ٢٧ / ٩ / ١٣٩١
٤٧ شــــرنـــګ دتوري نـــســـته نــــــورزئ اجتماعي اخلاقي ١١٢٠ ستوري ٢٢ / ٤ / ١٣٩١
٤٨ زړه مې زرې زرې زرې شوۍ دی ځاځی ملي شعرونه ١٠٥٠ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٤٩ ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه ځاځی عشقي شعرونه ١٠٣٢ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٥٠ ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه ځاځی عشقي شعرونه ١١٦٥ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
  1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>