د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ غزل ميرازى عشقي شعرونه ٨٧٥ ستوري ٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
٢ غزل ميرازى عشقي شعرونه ٧٧١ ستوري ٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
٣ ظالم - - - طاهري بېلابېل ١٠٠٧ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٤ غزل طاهري عشقي شعرونه ٩٦٣ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٥ مینه : طاهري عشقي شعرونه ١٠٢٠ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٦ غزل - طاهري عشقي شعرونه ٩٩٤ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٧ غزل طاهري بېلابېل ٩٦٦ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٨ اختره طاهري ملي شعرونه ٩٩٣ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٩ شكوه ميرازى عشقي شعرونه ٩٧٥ ستوري ١٣ / ٧ / ١٣٩٢
١٠ اختر othmanzai عشقي شعرونه ١٠٠٩ ستوري ١٦ / ٥ / ١٣٩٢
١١ دروغجینے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٥١ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٩٢
١٢ زما ځان othmanzai عشقي شعرونه ١٠٣٩ ستوري ٢٥ / ١ / ١٣٩٢
١٣ ستا یادونه othmanzai عشقي شعرونه ١١٤٧ ستوري ٢٢ / ١ / ١٣٩٢
١٤ تیر له سریم othmanzai عشقي شعرونه ١٠٦٨ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٩٢
١٥ سوزیګمه othmanzai عشقي شعرونه ١٠٩٦ ستوري ١٥ / ١ / ١٣٩٢
١٦ دردونه عاشقان سره لوبیږی حبیبی عشقي شعرونه ١٠٨٧ ستوري ١٠ / ١ / ١٣٩٢
١٧ لالے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٦٩ ستوري ١٠ / ١ / ١٣٩٢
١٨ دهیواد غږ othmanzai عشقي شعرونه ١٠٧٤ ستوري ٨ / ١ / ١٣٩٢
١٩ زما حال othmanzai عشقي شعرونه ١٠٦٧ ستوري ٢ / ١ / ١٣٩٢
٢٠ سوزیدلی زړه فریاد othmanzai عشقي شعرونه ١١٣٧ ستوري ١ / ١ / ١٣٩٢
٢١ لندی othmanzai عشقي شعرونه ١١٠٩ ستوري ٣٠ / ١٢ / ١٣٩١
٢٢ سپیره نصیب othmanzai عشقي شعرونه ١٢٠٦ ستوري ٢٨ / ١٢ / ١٣٩١
٢٣ اوښکو باران othmanzai عشقي شعرونه ١١٣٠ ستوري ٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
٢٤ لندې othmanzai عشقي شعرونه ١١٤٢ ستوري ٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
٢٥ مور حبیبی اجتماعي اخلاقي ١١٦٩ ستوري ٢١ / ١١ / ١٣٩١
٢٦ مادر حبیبی اجتماعي اخلاقي ١١٢٦ ستوري ٢١ / ١١ / ١٣٩١
٢٧ چه کله مړشم ایوبی عشقي شعرونه ١١٧٨ ستوري ١٨ / ١١ / ١٣٩١
٢٨ د زړه نه تپوس ایوبی عشقي شعرونه ١١٣٤ ستوري ١٦ / ١١ / ١٣٩١
٢٩ خدایا دردونه حبیبی عشقي شعرونه ١١٤٢ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٩١
٣٠ د شراب جامونه حبیبی غزلې ١١٣١ ستوري ١٨ / ١٠ / ١٣٩١
٣١ لندے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٣٧ ستوري ١٣ / ١٠ / ١٣٩١
٣٢ لندے othmanzai عشقي شعرونه ١٠١٧ ستوري ١٣ / ١٠ / ١٣٩١
٣٣ افغانستان حبیبی ملي شعرونه ١٠٣٩ ستوري ١٢ / ١٠ / ١٣٩١
٣٤ ترخے خاطرے othmanzai عشقي شعرونه ٩٩٧ ستوري ١١ / ١٠ / ١٣٩١
٣٥ رختینوالے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٥٨ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٦ غزل othmanzai عشقي شعرونه ٩٩٣ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٧ حقیقت othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢٧ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٨ دردونه othmanzai عشقي شعرونه ٩٧١ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٩ نیمګړے وادے othmanzai عشقي شعرونه ٩٥٨ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٤٠ غمجن زړه فریاد othmanzai عشقي شعرونه ١٠٥٩ ستوري ٩ / ١٠ / ١٣٩١
٤١ عاشقان حبیبی عشقي شعرونه ١٠٣٤ ستوري ٩ / ١٠ / ١٣٩١
٤٢ خیالون زانګو othmanzai عشقي شعرونه ١١٠٠ ستوري ٢ / ١٠ / ١٣٩١
٤٣ رباعی othmanzai عشقي شعرونه ١٠٤١ ستوري ١ / ١٠ / ١٣٩١
٤٤ لندي othmanzai عشقي شعرونه ١٠٧٠ ستوري ١ / ١٠ / ١٣٩١
٤٥ لندے othmanzai عشقي شعرونه ٩٨٦ ستوري ٢٧ / ٩ / ١٣٩١
٤٦ خيال othmanzai عشقي شعرونه ٩٤٠ ستوري ٢٧ / ٩ / ١٣٩١
٤٧ شــــرنـــګ دتوري نـــســـته نــــــورزئ اجتماعي اخلاقي ١١٣٨ ستوري ٢٢ / ٤ / ١٣٩١
٤٨ زړه مې زرې زرې زرې شوۍ دی ځاځی ملي شعرونه ١٠٧٣ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٤٩ ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه ځاځی عشقي شعرونه ١٠٥٦ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٥٠ ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه ځاځی عشقي شعرونه ١١٨٤ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
  1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>