د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ غزل ميرازى عشقي شعرونه ٨٣١ ستوري ٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
٢ غزل ميرازى عشقي شعرونه ٧٣٢ ستوري ٣٠ / ٧ / ١٣٩٣
٣ ظالم - - - طاهري بېلابېل ٩٦٨ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٤ غزل طاهري عشقي شعرونه ٩٢٥ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٥ مینه : طاهري عشقي شعرونه ٩٧٤ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٦ غزل - طاهري عشقي شعرونه ٩٥٥ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٧ غزل طاهري بېلابېل ٩٣١ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٨ اختره طاهري ملي شعرونه ٩٥٠ ستوري ٢٢ / ٨ / ١٣٩٢
٩ شكوه ميرازى عشقي شعرونه ٩٣٥ ستوري ١٣ / ٧ / ١٣٩٢
١٠ اختر othmanzai عشقي شعرونه ٩٦٢ ستوري ١٦ / ٥ / ١٣٩٢
١١ دروغجینے othmanzai عشقي شعرونه ١٠١٤ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٩٢
١٢ زما ځان othmanzai عشقي شعرونه ٩٩٤ ستوري ٢٥ / ١ / ١٣٩٢
١٣ ستا یادونه othmanzai عشقي شعرونه ١١٠٦ ستوري ٢٢ / ١ / ١٣٩٢
١٤ تیر له سریم othmanzai عشقي شعرونه ١٠٣١ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٩٢
١٥ سوزیګمه othmanzai عشقي شعرونه ١٠٦٠ ستوري ١٥ / ١ / ١٣٩٢
١٦ دردونه عاشقان سره لوبیږی حبیبی عشقي شعرونه ١٠٥٥ ستوري ١٠ / ١ / ١٣٩٢
١٧ لالے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٣٥ ستوري ١٠ / ١ / ١٣٩٢
١٨ دهیواد غږ othmanzai عشقي شعرونه ١٠٣٨ ستوري ٨ / ١ / ١٣٩٢
١٩ زما حال othmanzai عشقي شعرونه ١٠٣٥ ستوري ٢ / ١ / ١٣٩٢
٢٠ سوزیدلی زړه فریاد othmanzai عشقي شعرونه ١٠٩٣ ستوري ١ / ١ / ١٣٩٢
٢١ لندی othmanzai عشقي شعرونه ١٠٦٣ ستوري ٣٠ / ١٢ / ١٣٩١
٢٢ سپیره نصیب othmanzai عشقي شعرونه ١١٥٩ ستوري ٢٨ / ١٢ / ١٣٩١
٢٣ اوښکو باران othmanzai عشقي شعرونه ١٠٧٧ ستوري ٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
٢٤ لندې othmanzai عشقي شعرونه ١١٠٤ ستوري ٢٧ / ١٢ / ١٣٩١
٢٥ مور حبیبی اجتماعي اخلاقي ١١٣٧ ستوري ٢١ / ١١ / ١٣٩١
٢٦ مادر حبیبی اجتماعي اخلاقي ١٠٩١ ستوري ٢١ / ١١ / ١٣٩١
٢٧ چه کله مړشم ایوبی عشقي شعرونه ١١٣٩ ستوري ١٨ / ١١ / ١٣٩١
٢٨ د زړه نه تپوس ایوبی عشقي شعرونه ١٠٩٨ ستوري ١٦ / ١١ / ١٣٩١
٢٩ خدایا دردونه حبیبی عشقي شعرونه ١١٠٦ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٩١
٣٠ د شراب جامونه حبیبی غزلې ١٠٩١ ستوري ١٨ / ١٠ / ١٣٩١
٣١ لندے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٠٨ ستوري ١٣ / ١٠ / ١٣٩١
٣٢ لندے othmanzai عشقي شعرونه ٩٨١ ستوري ١٣ / ١٠ / ١٣٩١
٣٣ افغانستان حبیبی ملي شعرونه ١٠٠٦ ستوري ١٢ / ١٠ / ١٣٩١
٣٤ ترخے خاطرے othmanzai عشقي شعرونه ٩٦٠ ستوري ١١ / ١٠ / ١٣٩١
٣٥ رختینوالے othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢٤ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٦ غزل othmanzai عشقي شعرونه ٩٥٩ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٧ حقیقت othmanzai عشقي شعرونه ٩٨٨ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٨ دردونه othmanzai عشقي شعرونه ٩٢٩ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٣٩ نیمګړے وادے othmanzai عشقي شعرونه ٩٠٦ ستوري ١٠ / ١٠ / ١٣٩١
٤٠ غمجن زړه فریاد othmanzai عشقي شعرونه ١٠١٦ ستوري ٩ / ١٠ / ١٣٩١
٤١ عاشقان حبیبی عشقي شعرونه ٩٩٣ ستوري ٩ / ١٠ / ١٣٩١
٤٢ خیالون زانګو othmanzai عشقي شعرونه ١٠٦٢ ستوري ٢ / ١٠ / ١٣٩١
٤٣ رباعی othmanzai عشقي شعرونه ١٠٠٣ ستوري ١ / ١٠ / ١٣٩١
٤٤ لندي othmanzai عشقي شعرونه ١٠٢٥ ستوري ١ / ١٠ / ١٣٩١
٤٥ لندے othmanzai عشقي شعرونه ٩٤٣ ستوري ٢٧ / ٩ / ١٣٩١
٤٦ خيال othmanzai عشقي شعرونه ٨٩١ ستوري ٢٧ / ٩ / ١٣٩١
٤٧ شــــرنـــګ دتوري نـــســـته نــــــورزئ اجتماعي اخلاقي ١١٠٣ ستوري ٢٢ / ٤ / ١٣٩١
٤٨ زړه مې زرې زرې زرې شوۍ دی ځاځی ملي شعرونه ١٠٣٧ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٤٩ ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه ځاځی عشقي شعرونه ١٠١٦ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٥٠ ټوله مينــــــه مينــــــه مينــــــه ځاځی عشقي شعرونه ١١٤٤ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
  1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>