د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ پښـــتو مې ژونـــد دى، حــــــــوصــله ده ترانه ژبه ده ځاځی ملي شعرونه ٨٩٢ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٢ ســـم ګليستـــان دی ګليستـــان دی وطــن ځاځی ملي شعرونه ٨٢٨ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٣ یادونه عابد غزلې ١٠٠٢ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٤ ټوپک له لاسه غورزه ووه قـــلم په لاس کی اخلو عابد غزلې ٩٦٣ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٥ خوږي مورجاني ته عابد غزلې ١٠٢٩ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٦ دپسرلي ډالي عابد غزلې ٩٢٤ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٧ د غم اندېښنه شيرزئ اجتماعي اخلاقي ١٠٧٦ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٩
٨ زما ګرانۍ مورۍ شيرزئ اجتماعي اخلاقي ١١٥٤ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٩
٩ څـومــره ښه وختونــه ښی شیبی وی. آریـــــــوب عشقي شعرونه ١٠٩٠ ستوري ٨ / ٥ / ١٣٨٩
١٠ متل آریـــــــوب بېلابېل ١١٠١ ستوري ٣١ / ٤ / ١٣٨٩
١١ جوړ د ډبرو طاهري اجتماعي اخلاقي ١٠٤٧ ستوري ١٣ / ٣ / ١٣٨٩
١٢ غزل طاهري عشقي شعرونه ١٠٦٠ ستوري ١٣ / ٣ / ١٣٨٩
١٣ بیابه ژاړی : سراج الدین کلیوال کلیوال عشقي شعرونه ١١١٧ ستوري ١٢ / ٣ / ١٣٨٩
١٤ غزل : عادل اڅکزی کلیوال غزلې ١٠٣٤ ستوري ٢٩ / ٢ / ١٣٨٩
١٥ وطن ته طاهري ملي شعرونه ١٠٧٩ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٨
١٦ سحرګره طاهري عشقي شعرونه ١٠٧٢ ستوري ١٨ / ١٢ / ١٣٨٨
١٧ دنیا ده ډیره ښکلی طاهري اجتماعي اخلاقي ١٠٨٤ ستوري ٢٧ / ١١ / ١٣٨٨
١٨ دغيرت چغه طاهري عشقي شعرونه ١١٠١ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٨
١٩ غزل طاهري عشقي شعرونه ١١١٢ ستوري ٢٢ / ٩ / ١٣٨٨
٢٠ ژوند طاهري اجتماعي اخلاقي ١١٣٥ ستوري ١٨ / ٧ / ١٣٨٨
٢١ غزل طاهري عشقي شعرونه ١٢٠٢ ستوري ١٨ / ٧ / ١٣٨٨
٢٢ غزل Aryan عشقي شعرونه ١٢٦٣ ستوري ٣٠ / ٦ / ١٣٨٨
٢٣ زنګېږم شينواري غزلې ١١٧٠ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٨
٢٤ غزل وفي بېلابېل ١١١٣ ستوري ١٦ / ٣ / ١٣٨٨
٢٥ سيال Pashto version Aryan ملي شعرونه ١١٦٢ ستوري ٢٧ / ٢ / ١٣٨٨
٢٦ سوات; سوزېدلی جنت وفي بېلابېل ١١٨٢ ستوري ٢٤ / ٢ / ١٣٨٨
٢٧ غزل وفي بېلابېل ١١٤١ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٨٨
٢٨ ځپلي خواهشات (هايکو) وفي بېلابېل ١١٥١ ستوري ١٥ / ٢ / ١٣٨٨
٢٩ Yam mo dushman dey Aryan ملي شعرونه ١٢٨٠ ستوري ٣٠ / ١ / ١٣٨٨
٣٠ ته او هغه Vesa بېلابېل ١١٥١ ستوري ٢٧ / ١ / ١٣٨٨
٣١ د زړونو پاچا Aryan ملي شعرونه ١١٢٣ ستوري ١٣ / ١ / ١٣٨٨
٣٢ Siyal Aryan ملي شعرونه ١١٥٩ ستوري ١١ / ١ / ١٣٨٨
٣٣ هايکو وفي بېلابېل ١٢١٩ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٤ غزل اخلاق غزلې ١١٧٨ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٥ غزل وفي عشقي شعرونه ١٠٧٨ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٦ مينه که رنځ اخلاق عشقي شعرونه ١٢١٥ ستوري ٧ / ١ / ١٣٨٨
٣٧ دوستان را غلی khanjer عشقي شعرونه ١١٥٠ ستوري ٢٦ / ٢ / ١٣٨٧
٣٨ هد ف said اجتماعي اخلاقي ١١٠٩ ستوري ١٨ / ٢ / ١٣٨٧
٣٩ كتاب كه ټوپک اخلاق ملي شعرونه ١١٦٢ ستوري ١٣ / ٢ / ١٣٨٧
٤٠ قیمتی وینی said ملي شعرونه ١١٨٩ ستوري ١٠ / ٢ / ١٣٨٧
٤١ يو وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٧٤ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٧
٤٢ غزل وفي عشقي شعرونه ١١٢٥ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٧
٤٣ د قسمت ویش said عشقي شعرونه ١١٣٥ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٤ بیا نه درګورم said عشقي شعرونه ١١٧٦ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٥ فرق said عشقي شعرونه ١١٤٣ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٦ د فطرت مخا لف said عشقي شعرونه ١٠٧٧ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٧ ښه پیغله said عشقي شعرونه ١٢٣٩ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٨ څوک وء said عشقي شعرونه ١١٠٥ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٩ سوا لونه said عشقي شعرونه ١١٢٠ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٥٠ تللی را غلی said عشقي شعرونه ١١٣٢ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>