د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ پښـــتو مې ژونـــد دى، حــــــــوصــله ده ترانه ژبه ده ځاځی ملي شعرونه ٩٢٨ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٢ ســـم ګليستـــان دی ګليستـــان دی وطــن ځاځی ملي شعرونه ٨٦٢ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٣ یادونه عابد غزلې ١٠٤٧ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٤ ټوپک له لاسه غورزه ووه قـــلم په لاس کی اخلو عابد غزلې ١٠٠٨ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٥ خوږي مورجاني ته عابد غزلې ١٠٧٥ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٦ دپسرلي ډالي عابد غزلې ٩٦٠ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٧ د غم اندېښنه شيرزئ اجتماعي اخلاقي ١١١٦ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٩
٨ زما ګرانۍ مورۍ شيرزئ اجتماعي اخلاقي ١١٩٨ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٩
٩ څـومــره ښه وختونــه ښی شیبی وی. آریـــــــوب عشقي شعرونه ١١٣٩ ستوري ٨ / ٥ / ١٣٨٩
١٠ متل آریـــــــوب بېلابېل ١١٤٧ ستوري ٣١ / ٤ / ١٣٨٩
١١ جوړ د ډبرو طاهري اجتماعي اخلاقي ١٠٨٤ ستوري ١٣ / ٣ / ١٣٨٩
١٢ غزل طاهري عشقي شعرونه ١١٠٥ ستوري ١٣ / ٣ / ١٣٨٩
١٣ بیابه ژاړی : سراج الدین کلیوال کلیوال عشقي شعرونه ١١٥٨ ستوري ١٢ / ٣ / ١٣٨٩
١٤ غزل : عادل اڅکزی کلیوال غزلې ١٠٧٣ ستوري ٢٩ / ٢ / ١٣٨٩
١٥ وطن ته طاهري ملي شعرونه ١١٢١ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٨
١٦ سحرګره طاهري عشقي شعرونه ١١١٤ ستوري ١٨ / ١٢ / ١٣٨٨
١٧ دنیا ده ډیره ښکلی طاهري اجتماعي اخلاقي ١١١٨ ستوري ٢٧ / ١١ / ١٣٨٨
١٨ دغيرت چغه طاهري عشقي شعرونه ١١٥٢ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٨
١٩ غزل طاهري عشقي شعرونه ١١٥٩ ستوري ٢٢ / ٩ / ١٣٨٨
٢٠ ژوند طاهري اجتماعي اخلاقي ١١٧١ ستوري ١٨ / ٧ / ١٣٨٨
٢١ غزل طاهري عشقي شعرونه ١٢٤٠ ستوري ١٨ / ٧ / ١٣٨٨
٢٢ غزل Aryan عشقي شعرونه ١٣٠٨ ستوري ٣٠ / ٦ / ١٣٨٨
٢٣ زنګېږم شينواري غزلې ١٢٠٩ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٨
٢٤ غزل وفي بېلابېل ١١٥٣ ستوري ١٦ / ٣ / ١٣٨٨
٢٥ سيال Pashto version Aryan ملي شعرونه ١١٩٩ ستوري ٢٧ / ٢ / ١٣٨٨
٢٦ سوات; سوزېدلی جنت وفي بېلابېل ١٢٢٣ ستوري ٢٤ / ٢ / ١٣٨٨
٢٧ غزل وفي بېلابېل ١١٧٩ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٨٨
٢٨ ځپلي خواهشات (هايکو) وفي بېلابېل ١١٨٣ ستوري ١٥ / ٢ / ١٣٨٨
٢٩ Yam mo dushman dey Aryan ملي شعرونه ١٣١٨ ستوري ٣٠ / ١ / ١٣٨٨
٣٠ ته او هغه Vesa بېلابېل ١١٨٣ ستوري ٢٧ / ١ / ١٣٨٨
٣١ د زړونو پاچا Aryan ملي شعرونه ١١٦٥ ستوري ١٣ / ١ / ١٣٨٨
٣٢ Siyal Aryan ملي شعرونه ١١٩١ ستوري ١١ / ١ / ١٣٨٨
٣٣ هايکو وفي بېلابېل ١٢٥٦ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٤ غزل اخلاق غزلې ١٢١٨ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٥ غزل وفي عشقي شعرونه ١١١٠ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٦ مينه که رنځ اخلاق عشقي شعرونه ١٢٥٦ ستوري ٧ / ١ / ١٣٨٨
٣٧ دوستان را غلی khanjer عشقي شعرونه ١١٩٧ ستوري ٢٦ / ٢ / ١٣٨٧
٣٨ هد ف said اجتماعي اخلاقي ١١٥٩ ستوري ١٨ / ٢ / ١٣٨٧
٣٩ كتاب كه ټوپک اخلاق ملي شعرونه ١١٩٥ ستوري ١٣ / ٢ / ١٣٨٧
٤٠ قیمتی وینی said ملي شعرونه ١٢٣١ ستوري ١٠ / ٢ / ١٣٨٧
٤١ يو وفي اجتماعي اخلاقي ١١٠٥ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٧
٤٢ غزل وفي عشقي شعرونه ١١٧١ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٧
٤٣ د قسمت ویش said عشقي شعرونه ١١٧٥ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٤ بیا نه درګورم said عشقي شعرونه ١٢١١ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٥ فرق said عشقي شعرونه ١١٨٧ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٦ د فطرت مخا لف said عشقي شعرونه ١١١٤ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٧ ښه پیغله said عشقي شعرونه ١٢٧٦ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٨ څوک وء said عشقي شعرونه ١١٥٠ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٩ سوا لونه said عشقي شعرونه ١١٦٧ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٥٠ تللی را غلی said عشقي شعرونه ١١٧٧ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>