د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ دوه عقیدی said عشقي شعرونه ١١١٤ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٢ انکا ر said عشقي شعرونه ١١٧١ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٣ لبا س said اجتماعي اخلاقي ١١٩٤ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤ څلوريزه اخلاق عشقي شعرونه ١٢٤٣ ستوري ٢٧ / ١ / ١٣٨٧
٥ مهاجرى پيغلى! اخلاق بېلابېل ١٠٩٩ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٨٧
٦ زلفى اخلاق عشقي شعرونه ١١٦٥ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٨٧
٧ پريشاني اخلاق غزلې ١٠٠٥ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٨٧
٨ غزل وفي عشقي شعرونه ١٠٧٥ ستوري ٧ / ١ / ١٣٨٧
٩ وطنه پاجوړې ملي شعرونه ١١٧١ ستوري ٢ / ١ / ١٣٨٧
١٠ زما يې وفي عشقي شعرونه ١٠٦٦ ستوري ١ / ١ / ١٣٨٧
١١ څلوريزه اخلاق بېلابېل ١٢٣٤ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٦
١٢ پسرلى شو اخلاق بېلابېل ١٠٣٠ ستوري ١٢ / ١٢ / ١٣٨٦
١٣ د نمرود د لښكر غړي اخلاق ملي شعرونه ١٠٣٨ ستوري ١٢ / ١٢ / ١٣٨٦
١٤ غزل احساس عشقي شعرونه ١١٧٣ ستوري ٢٥ / ١١ / ١٣٨٦
١٥ څلوريزه اخلاق بېلابېل ١١٣٢ ستوري ٢٣ / ١١ / ١٣٨٦
١٦ فراق اخلاق غزلې ١٠٦٢ ستوري ٢٣ / ١١ / ١٣٨٦
١٧ زما شعار اخلاق ملي شعرونه ١١١٣ ستوري ١٢ / ١١ / ١٣٨٦
١٨ چا راته نه ويل هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١١٥٤ ستوري ٣٠ / ١٠ / ١٣٨٦
١٩ قراّن مجيد اخلاق بېلابېل ١٢٠٠ ستوري ٢٨ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٠ څلوريزه اخلاق بېلابېل ١٠٤٣ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢١ ټيټ مى مه بوله غورځنګ راباندى مه كړه! اخلاق ملي شعرونه ١١٢٢ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٢ ترانه اخلاق ملي شعرونه ١٢٠٨ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٣ لايلا اخلاق عشقي شعرونه ١٠٣٠ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٤ زما برخليك اخلاق بېلابېل ١٠٤٠ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٥ غزل وفي عشقي شعرونه ١٠١٨ ستوري ١٨ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٦ اشنا اخلاق عشقي شعرونه ١٠٨٤ ستوري ١٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٧ اشنا اخلاق عشقي شعرونه ١٠١٨ ستوري ١٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٨ اشنا اخلاق عشقي شعرونه ١١١٦ ستوري ١٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٩ طالع اخلاق بېلابېل ١٠٤٦ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣٠ داريځ اخلاق ملي شعرونه ١٠٥٢ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣١ غزل جهانګير غزلې ١٠٨٨ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣٢ غزل جهانګير غزلې ١٠٧٩ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣٣ غزل جهانګير غزلې ١١٠١ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣٤ د معارف ترانه شېرزاد اجتماعي اخلاقي ١٠٨٦ ستوري ٩ / ٩ / ١٣٨٦
٣٥ "بېزاري" وفي بېلابېل ١٠٩٠ ستوري ٢٦ / ٨ / ١٣٨٦
٣٦ څلوريځه وفي عشقي شعرونه ١٠٧١ ستوري ٢٦ / ٨ / ١٣٨٦
٣٧ خيرات خوره وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٣٩ ستوري ٢٦ / ٨ / ١٣٨٦
٣٨ نصيحت راباز اجتماعي اخلاقي ١٠٥٧ ستوري ٢١ / ٨ / ١٣٨٦
٣٩ غزل وفي غزلې ١٠٩٢ ستوري ١٧ / ٨ / ١٣٨٦
٤٠ تصميم اخلاق عشقي شعرونه ٩٨٩ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤١ غزل اخلاق غزلې ١٠٣٠ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤٢ دوه برخليکونه اخلاق بېلابېل ١٠٧٤ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤٣ تا به بوډۍ شې اخلاق عشقي شعرونه ٩٧٤ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤٤ څلوريزه اخلاق عشقي شعرونه ١١٥٤ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤٥ څلوريزه Hadawaal بېلابېل ٩٨٧ ستوري ٧ / ٨ / ١٣٨٦
٤٦ پښتون ته Hadawaal ملي شعرونه ١١٩١ ستوري ٦ / ٨ / ١٣٨٦
٤٧ غزل Hadawaal عشقي شعرونه ١٠٤٦ ستوري ٦ / ٨ / ١٣٨٦
٤٨ ما دې ځان ته رانږدې کړه وفي عشقي شعرونه ١٠٤٦ ستوري ٢ / ٨ / ١٣٨٦
٤٩ غزل وفي غزلې ١٠٢٥ ستوري ٢ / ٨ / ١٣٨٦
٥٠ پوښتنه؟ احساس بېلابېل ١٠٢٣ ستوري ٢٢ / ٧ / ١٣٨٦
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>