د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ دوه عقیدی said عشقي شعرونه ١٠٦١ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٢ انکا ر said عشقي شعرونه ١١٢٣ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٣ لبا س said اجتماعي اخلاقي ١١٤٥ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤ څلوريزه اخلاق عشقي شعرونه ١٢٠٥ ستوري ٢٧ / ١ / ١٣٨٧
٥ مهاجرى پيغلى! اخلاق بېلابېل ١٠٤٩ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٨٧
٦ زلفى اخلاق عشقي شعرونه ١١١٨ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٨٧
٧ پريشاني اخلاق غزلې ٩٦٣ ستوري ١٦ / ١ / ١٣٨٧
٨ غزل وفي عشقي شعرونه ١٠٢٠ ستوري ٧ / ١ / ١٣٨٧
٩ وطنه پاجوړې ملي شعرونه ١١٢٢ ستوري ٢ / ١ / ١٣٨٧
١٠ زما يې وفي عشقي شعرونه ١٠٢٤ ستوري ١ / ١ / ١٣٨٧
١١ څلوريزه اخلاق بېلابېل ١١٧٥ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٦
١٢ پسرلى شو اخلاق بېلابېل ٩٨٧ ستوري ١٢ / ١٢ / ١٣٨٦
١٣ د نمرود د لښكر غړي اخلاق ملي شعرونه ٩٩١ ستوري ١٢ / ١٢ / ١٣٨٦
١٤ غزل احساس عشقي شعرونه ١١٣٠ ستوري ٢٥ / ١١ / ١٣٨٦
١٥ څلوريزه اخلاق بېلابېل ١٠٨٧ ستوري ٢٣ / ١١ / ١٣٨٦
١٦ فراق اخلاق غزلې ١٠٠٦ ستوري ٢٣ / ١١ / ١٣٨٦
١٧ زما شعار اخلاق ملي شعرونه ١٠٦٤ ستوري ١٢ / ١١ / ١٣٨٦
١٨ چا راته نه ويل هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١١١٣ ستوري ٣٠ / ١٠ / ١٣٨٦
١٩ قراّن مجيد اخلاق بېلابېل ١١٥٠ ستوري ٢٨ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٠ څلوريزه اخلاق بېلابېل ١٠٠١ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢١ ټيټ مى مه بوله غورځنګ راباندى مه كړه! اخلاق ملي شعرونه ١٠٧٢ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٢ ترانه اخلاق ملي شعرونه ١١٥٦ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٣ لايلا اخلاق عشقي شعرونه ٩٨٩ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٤ زما برخليك اخلاق بېلابېل ٩٩٢ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٥ غزل وفي عشقي شعرونه ٩٧٦ ستوري ١٨ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٦ اشنا اخلاق عشقي شعرونه ١٠٣٨ ستوري ١٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٧ اشنا اخلاق عشقي شعرونه ٩٧٧ ستوري ١٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٨ اشنا اخلاق عشقي شعرونه ١٠٦٥ ستوري ١٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٢٩ طالع اخلاق بېلابېل ٩٩٨ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣٠ داريځ اخلاق ملي شعرونه ١٠١١ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣١ غزل جهانګير غزلې ١٠٤٨ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣٢ غزل جهانګير غزلې ١٠٢٥ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣٣ غزل جهانګير غزلې ١٠٥٣ ستوري ٤ / ١٠ / ١٣٨٦
٣٤ د معارف ترانه شېرزاد اجتماعي اخلاقي ١٠٤٧ ستوري ٩ / ٩ / ١٣٨٦
٣٥ "بېزاري" وفي بېلابېل ١٠٤٤ ستوري ٢٦ / ٨ / ١٣٨٦
٣٦ څلوريځه وفي عشقي شعرونه ١٠٣٠ ستوري ٢٦ / ٨ / ١٣٨٦
٣٧ خيرات خوره وفي اجتماعي اخلاقي ٩٨٧ ستوري ٢٦ / ٨ / ١٣٨٦
٣٨ نصيحت راباز اجتماعي اخلاقي ١٠١١ ستوري ٢١ / ٨ / ١٣٨٦
٣٩ غزل وفي غزلې ١٠٥٢ ستوري ١٧ / ٨ / ١٣٨٦
٤٠ تصميم اخلاق عشقي شعرونه ٩٥٣ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤١ غزل اخلاق غزلې ٩٦٣ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤٢ دوه برخليکونه اخلاق بېلابېل ١٠٢٠ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤٣ تا به بوډۍ شې اخلاق عشقي شعرونه ٩٣١ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤٤ څلوريزه اخلاق عشقي شعرونه ١١١٣ ستوري ١٥ / ٨ / ١٣٨٦
٤٥ څلوريزه Hadawaal بېلابېل ٩٤٦ ستوري ٧ / ٨ / ١٣٨٦
٤٦ پښتون ته Hadawaal ملي شعرونه ١١٣٩ ستوري ٦ / ٨ / ١٣٨٦
٤٧ غزل Hadawaal عشقي شعرونه ١٠٠٣ ستوري ٦ / ٨ / ١٣٨٦
٤٨ ما دې ځان ته رانږدې کړه وفي عشقي شعرونه ١٠٠٢ ستوري ٢ / ٨ / ١٣٨٦
٤٩ غزل وفي غزلې ٩٨١ ستوري ٢ / ٨ / ١٣٨٦
٥٠ پوښتنه؟ احساس بېلابېل ٩٧٥ ستوري ٢٢ / ٧ / ١٣٨٦
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>