د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ ليونې شوې يم بازيد غزلې ٩٨٥ ستوري ١٨ / ٧ / ١٣٨٦
٢ پريږده چی خرپ يی شي اخلاق ملي شعرونه ٩٨٢ ستوري ١٤ / ٧ / ١٣٨٦
٣ غليمه!!!! اخلاق ملي شعرونه ١٠٤٢ ستوري ١٤ / ٧ / ١٣٨٦
٤ لکه ستوري اخلاق غزلې ١٠٤٣ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٥ څه می بولې؟ اخلاق بېلابېل ١٠٧٩ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٦ پر تله اخلاق بېلابېل ١٠٤٦ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٧ ځپل شوی پسرلی اخلاق بېلابېل ٩٩٦ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٨ مينه ليونۍ ده اخلاق عشقي شعرونه ١١٠١ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٩ وطنه هجران ابراهيم خيل ملي شعرونه ١٢٢٨ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
١٠ اوښکه هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ٩٩٦ ستوري ١٤ / ٦ / ١٣٨٦
١١ دژوند قافله هجران ابراهيم خيل اجتماعي اخلاقي ١٣٠٦ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٦
١٢ هيڅ نه وايم هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١٠٤٠ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٦
١٣ خاوري شوه هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١٠٢٨ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٦
١٤ علاج راباز اجتماعي اخلاقي ٩١٩ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٦
١٥ حدیث راباز بېلابېل ١٠٠٠ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٦
١٦ مينه څه پيژ نم جهانګير بېلابېل ١٠٩٢ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٨٦
١٧ نصيحت جهانګير اجتماعي اخلاقي ١٠٧٠ ستوري ٢١ / ٥ / ١٣٨٦
١٨ دښکلا صفت جهانګير عشقي شعرونه ١٠٧٧ ستوري ٢١ / ٥ / ١٣٨٦
١٩ بس ريبا ره بس جهانګير بېلابېل ١٠٠٣ ستوري ٢١ / ٥ / ١٣٨٦
٢٠ ولا تفرقو ! اخلاق اجتماعي اخلاقي ٩٧٥ ستوري ٢٠ / ٥ / ١٣٨٦
٢١ غزل جهانګير عشقي شعرونه ١٠٦٨ ستوري ١٧ / ٥ / ١٣٨٦
٢٢ افسوز جهانګير بېلابېل ١٠٢٨ ستوري ١٧ / ٥ / ١٣٨٦
٢٣ تا له درځم جهانګير بېلابېل ٩٥٦ ستوري ١٢ / ٥ / ١٣٨٦
٢٤ مينه جهانګير عشقي شعرونه ٩٧٥ ستوري ١٢ / ٥ / ١٣٨٦
٢٥ غزل وفي غزلې ١٠٠٩ ستوري ٧ / ٥ / ١٣٨٦
٢٦ مینه راباز عشقي شعرونه ٩٠٤ ستوري ٦ / ٥ / ١٣٨٦
٢٧ قاصد کامل غزاوي وردګ عشقي شعرونه ٩٨٩ ستوري ٢٧ / ٤ / ١٣٨٦
٢٨ مينه هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ٩٩٠ ستوري ٢٥ / ٤ / ١٣٨٦
٢٩ نا زوليه جهانګير بېلابېل ٩٦٧ ستوري ٢٠ / ٤ / ١٣٨٦
٣٠ په خوله خو زه درته خندا كومه راباز عشقي شعرونه ١٠٣٤ ستوري ١٩ / ٤ / ١٣٨٦
٣١ غزل احساس عشقي شعرونه ١٠٢٠ ستوري ١٧ / ٤ / ١٣٨٦
٣٢ ځکه په لمر مين يم وفي بېلابېل ١٠٠١ ستوري ١٧ / ٤ / ١٣٨٦
٣٣ وطنه یادوم دی هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١٠٥١ ستوري ١٧ / ٤ / ١٣٨٦
٣٤ دزړه مينه يې نشه احساس عشقي شعرونه ١٠٨٢ ستوري ١٤ / ٤ / ١٣٨٦
٣٥ تا چې زه دکلې احساس غزلې ٩٩١ ستوري ١٤ / ٤ / ١٣٨٦
٣٦ غشقه ماپريږده احساس عشقي شعرونه ١٠٥٥ ستوري ١٤ / ٤ / ١٣٨٦
٣٧ محمد(ص) راباز اجتماعي اخلاقي ١١٤٠ ستوري ١٣ / ٤ / ١٣٨٦
٣٨ بی خودي جهانګير بېلابېل ١٠١٦ ستوري ١٠ / ٤ / ١٣٨٦
٣٩ عقل اوعشق راباز اجتماعي اخلاقي ٩٧٩ ستوري ١٠ / ٤ / ١٣٨٦
٤٠ غزل جهانګير عشقي شعرونه ١٠٢٦ ستوري ٣١ / ٣ / ١٣٨٦
٤١ ښوونکی وفي اجتماعي اخلاقي ١١٥٨ ستوري ٢٧ / ٣ / ١٣٨٦
٤٢ يارمينه نكوي راباز عشقي شعرونه ٩٣٥ ستوري ٢٧ / ٣ / ١٣٨٦
٤٣ ګرانه مور راباز اجتماعي اخلاقي ٩٧٦ ستوري ٢٧ / ٣ / ١٣٨٦
٤٤ افغانستان راباز ملي شعرونه ١٠٢٠ ستوري ٢٦ / ٣ / ١٣٨٦
٤٥ پسرلى راباز بېلابېل ١٠٩٢ ستوري ٢٦ / ٣ / ١٣٨٦
٤٦ زما ستومانه زړه راباز عشقي شعرونه ٩٩٦ ستوري ٢٦ / ٣ / ١٣٨٦
٤٧ غريب افغانان راباز ملي شعرونه ١٠٩١ ستوري ٢٤ / ٣ / ١٣٨٦
٤٨ غمجن زړګى راباز عشقي شعرونه ١٠٩٤ ستوري ٢٤ / ٣ / ١٣٨٦
٤٩ څا نګۍ ا ما ج ته mangel اجتماعي اخلاقي ١٠٠٩ ستوري ١٣ / ٣ / ١٣٨٦
٥٠ غزل تبسم عشقي شعرونه ٩٥٤ ستوري ٦ / ٣ / ١٣٨٦
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>