د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ داد الله ته mangel ملي شعرونه ١١٣٣ ستوري ٢٤ / ٢ / ١٣٨٦
٢ مور وفي بېلابېل ١٢٩٧ ستوري ٢٣ / ٢ / ١٣٨٦
٣ خدايه ! اخلاق ملي شعرونه ١٠٠٩ ستوري ٢٢ / ٢ / ١٣٨٦
٤ ګرانې وفي عشقي شعرونه ٩٨٤ ستوري ٢٠ / ٢ / ١٣٨٦
٥ د تصور دنيا اخلاق بېلابېل ١٠٩٢ ستوري ١٤ / ٢ / ١٣٨٦
٦ تا زما افغانستان يى اخلاق ملي شعرونه ١١٤٢ ستوري ١٢ / ٢ / ١٣٨٦
٧ ياد اخلاق عشقي شعرونه ١٠٢٠ ستوري ١١ / ٢ / ١٣٨٦
٨ جدايى اخلاق بېلابېل ١٠٢٧ ستوري ١١ / ٢ / ١٣٨٦
٩ راشی شه زلمو اخلاق ملي شعرونه ٩٦٩ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٦
١٠ پند اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٩٩ ستوري ٨ / ٢ / ١٣٨٦
١١ مينه وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٠٣ ستوري ٥ / ٢ / ١٣٨٦
١٢ خيالي دنيا اخلاق عشقي شعرونه ١٠٧٨ ستوري ٤ / ٢ / ١٣٨٦
١٣ قيمتي ويني zahir عشقي شعرونه ١٠١٢ ستوري ٤ / ٢ / ١٣٨٦
١٤ د اشنا خبرى اخلاق عشقي شعرونه ٩٨٨ ستوري ٢ / ٢ / ١٣٨٦
١٥ د سترګو جنګ اخلاق عشقي شعرونه ٩٦٧ ستوري ٢ / ٢ / ١٣٨٦
١٦ تلاش اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٢٨ ستوري ٣٠ / ١ / ١٣٨٦
١٧ پړمى مه بولى! مړهم نه يم اخلاق ملي شعرونه ١٠٦٧ ستوري ٢٩ / ١ / ١٣٨٦
١٨ پاڅيږ ه پښتونه جهانګير ملي شعرونه ١٠١٢ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٨٦
١٩ نا تر سه جهانګير ملي شعرونه ١٠١٩ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٨٦
٢٠ ګيله وفي عشقي شعرونه ١١١٣ ستوري ٢٤ / ١ / ١٣٨٦
٢١ غزل جهانګير غزلې ٩٧٢ ستوري ٢٢ / ١ / ١٣٨٦
٢٢ مينه جهانګير عشقي شعرونه ١٠٨٢ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٣ غزل اخلاق غزلې ٩٨٤ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٤ جهاني ته تسلي said اجتماعي اخلاقي ٩٦٧ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٥ سوي said عشقي شعرونه ١٠٩١ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٦ عاشقي said عشقي شعرونه ١٠٨٩ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٧ ښا يست said عشقي شعرونه ٩٩٠ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٨ بي شعوره غلامان said اجتماعي اخلاقي ١٠٣٣ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٩ ملامته khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٨٨ ستوري ٢٠ / ١ / ١٣٨٦
٣٠ دعزت معيار khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٦ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣١ انکار khanjer عشقي شعرونه ٩٦٧ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣٢ قضا khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٥٥ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣٣ پښتون وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٦٧ ستوري ١٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٤ دالله منکر ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٠٢ ستوري ١٣ / ١ / ١٣٨٦
٣٥ غزل وفي بېلابېل ١١٠٣ ستوري ٦ / ١ / ١٣٨٦
٣٦ هجران khostai غزلې ١٠٥٩ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٧ پښتنه عقيده khostai ملي شعرونه ١٠٨١ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٨ غزل وفي عشقي شعرونه ١٠٩٧ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٩ غزل وفي غزلې ١٠٩٩ ستوري ١ / ١ / ١٣٨٦
٤٠ دوران اخلاق بېلابېل ١٢٠٤ ستوري ٢٩ / ١٢ / ١٣٨٥
٤١ پښتنه وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٢٩ ستوري ٢٩ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٢ د بشريت دښمن اخلاق ملي شعرونه ١٠٣٣ ستوري ٢٨ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٣ زه او ته وفي عشقي شعرونه ١١١٦ ستوري ٢٥ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٤ مينه وکړه وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٩٠ ستوري ٢٥ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٥ راځه اخلاق بېلابېل ١١٣٢ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٦ غزل بازيد بېلابېل ١٠٨٨ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٧ انسان وفي اجتماعي اخلاقي ١١٤٤ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٨ نوي انقلاب khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٩٣ ستوري ٢٢ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٩ پسرلی اخلاق بېلابېل ١١٧٨ ستوري ٢١ / ١٢ / ١٣٨٥
٥٠ څلوريزه بازيد غزلې ١١٨٥ ستوري ١٤ / ١٢ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>