د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ داد الله ته mangel ملي شعرونه ١١٦٩ ستوري ٢٤ / ٢ / ١٣٨٦
٢ مور وفي بېلابېل ١٣٣٥ ستوري ٢٣ / ٢ / ١٣٨٦
٣ خدايه ! اخلاق ملي شعرونه ١٠٥٩ ستوري ٢٢ / ٢ / ١٣٨٦
٤ ګرانې وفي عشقي شعرونه ١٠٢٩ ستوري ٢٠ / ٢ / ١٣٨٦
٥ د تصور دنيا اخلاق بېلابېل ١١٢٩ ستوري ١٤ / ٢ / ١٣٨٦
٦ تا زما افغانستان يى اخلاق ملي شعرونه ١١٩٩ ستوري ١٢ / ٢ / ١٣٨٦
٧ ياد اخلاق عشقي شعرونه ١٠٦٠ ستوري ١١ / ٢ / ١٣٨٦
٨ جدايى اخلاق بېلابېل ١٠٦٥ ستوري ١١ / ٢ / ١٣٨٦
٩ راشی شه زلمو اخلاق ملي شعرونه ١٠١٦ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٦
١٠ پند اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٣٤ ستوري ٨ / ٢ / ١٣٨٦
١١ مينه وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٣٦ ستوري ٥ / ٢ / ١٣٨٦
١٢ خيالي دنيا اخلاق عشقي شعرونه ١١٢٧ ستوري ٤ / ٢ / ١٣٨٦
١٣ قيمتي ويني zahir عشقي شعرونه ١٠٤٨ ستوري ٤ / ٢ / ١٣٨٦
١٤ د اشنا خبرى اخلاق عشقي شعرونه ١٠٢٤ ستوري ٢ / ٢ / ١٣٨٦
١٥ د سترګو جنګ اخلاق عشقي شعرونه ٩٩٩ ستوري ٢ / ٢ / ١٣٨٦
١٦ تلاش اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٧٤ ستوري ٣٠ / ١ / ١٣٨٦
١٧ پړمى مه بولى! مړهم نه يم اخلاق ملي شعرونه ١١٠٥ ستوري ٢٩ / ١ / ١٣٨٦
١٨ پاڅيږ ه پښتونه جهانګير ملي شعرونه ١٠٦١ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٨٦
١٩ نا تر سه جهانګير ملي شعرونه ١٠٦٧ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٨٦
٢٠ ګيله وفي عشقي شعرونه ١١٥٤ ستوري ٢٤ / ١ / ١٣٨٦
٢١ غزل جهانګير غزلې ١٠٢٢ ستوري ٢٢ / ١ / ١٣٨٦
٢٢ مينه جهانګير عشقي شعرونه ١١١٦ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٣ غزل اخلاق غزلې ١٠٣٣ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٤ جهاني ته تسلي said اجتماعي اخلاقي ١٠٠٨ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٥ سوي said عشقي شعرونه ١١٤٥ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٦ عاشقي said عشقي شعرونه ١١٣٥ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٧ ښا يست said عشقي شعرونه ١٠٢٧ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٨ بي شعوره غلامان said اجتماعي اخلاقي ١٠٦١ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٩ ملامته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٢٤ ستوري ٢٠ / ١ / ١٣٨٦
٣٠ دعزت معيار khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٠٥ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣١ انکار khanjer عشقي شعرونه ١٠٢٨ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣٢ قضا khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٩٨ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣٣ پښتون وفي اجتماعي اخلاقي ١١٠٥ ستوري ١٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٤ دالله منکر ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٩ ستوري ١٣ / ١ / ١٣٨٦
٣٥ غزل وفي بېلابېل ١١٤٣ ستوري ٦ / ١ / ١٣٨٦
٣٦ هجران khostai غزلې ١١٠٧ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٧ پښتنه عقيده khostai ملي شعرونه ١١٢٧ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٨ غزل وفي عشقي شعرونه ١١٤٥ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٩ غزل وفي غزلې ١١٣٥ ستوري ١ / ١ / ١٣٨٦
٤٠ دوران اخلاق بېلابېل ١٢٤٣ ستوري ٢٩ / ١٢ / ١٣٨٥
٤١ پښتنه وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٦٤ ستوري ٢٩ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٢ د بشريت دښمن اخلاق ملي شعرونه ١٠٧٤ ستوري ٢٨ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٣ زه او ته وفي عشقي شعرونه ١١٥٦ ستوري ٢٥ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٤ مينه وکړه وفي اجتماعي اخلاقي ١١٣٢ ستوري ٢٥ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٥ راځه اخلاق بېلابېل ١١٦٤ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٦ غزل بازيد بېلابېل ١١٤٠ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٧ انسان وفي اجتماعي اخلاقي ١١٧٧ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٨ نوي انقلاب khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٤٢ ستوري ٢٢ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٩ پسرلی اخلاق بېلابېل ١٢١٢ ستوري ٢١ / ١٢ / ١٣٨٥
٥٠ څلوريزه بازيد غزلې ١٢٢٦ ستوري ١٤ / ١٢ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>